Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1736 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

85 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

AER01 - Mostrar actituds professionals adequades.

AER02 - Aspectes ètics.

AER03 - Responsabilitats legals.

AER04 - Pràctica de la medicina en una societat multicultural.

AER05 - Aspectes psicosocials. Ser capaç de relacionar-se amb els pacients i col·legues i tenir en compte la diversitat de característiques que formen la personalitat humana.

AER10 - Professionalisme. Mostrar els principis del respecte cap als altres, l'empatia, la compassió, l’honestedat, la integritat, l'altruisme, la confidencialitat i l’excel·lència professional. Han d’estar preparats per a defensar els seus valors professionals en la societat actual.

CI01 - Principis generals de la bona comunicació (pròpia i de la persona entrevistada).

CI02 - Comunicació amb els pacients i familiars.

CI03 - Comunicació amb els companys i treball en equip.

CI04 - Comunicació com a educador.

CI06 - Habilitats informàtiques i accés a bases de dades.

DP01 - Capacitat d'autocrítica i d'autoavaluació.

DP02 - Aprenentatge autònom.

DP03 - Cura personal.

DP05 - Motivació.

EP01 - Principis generals de la investigació del pacient.

EP02 - Proves de diagnòstic del laboratori. Proves funcionals.

EP03 - Diagnòstic per la imatge.

EP04 - Investigació clínica.

EP05 - Tècniques electrofisiològiques. Conèixer les indicacions principals de les tècniques electrofisiològiques (electrocardiograma, electroencefalogrames, electromiografia i d'altres).

EP06 - Neuroelectrofisiologia. Saber com realitzar i interpretar un electroencefalograma i una electromiografia.

EP08 - Biologia molecular. Conèixer els marcadors bioquímics, citogenètics i de biologia molecular aplicats al diagnòstic clínic.

FSS02 - Responsabilitat dels metges. Ser conscient del paper de la professió mèdica en la societat i com a agent de canvi.

FSS03 - El metge com a investigador.

FSS06 - El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, i de desenvolupar el treball en equip.

HC01 - Anamnesi del pacient i/o dels seus familiars.

HC02 - Exploració física. Ser capaç de realitzar una exploració física general i per sistemes, apropiada a l’edat del pacient, al sexe, a l’estat mental i físic, d’una manera completa i sistemàtica..

HC03 - Valoració de l’estat general.

HC04 - Pell i mucoses.

HC05 - Cap i coll.

HC06 - Aparell respiratori. Reconéixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell respiratori.

HC07 - Aparell cardiocirculatori. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies cardiocirculatòries.

HC08 - Sistema digestiu i abdomen. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell digestiu.

HC09 - Sistema reproductor.

HC09 - Sistema reproductor.

HC10 - Sistema nerviós. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig dels principals patologies del sistema nerviós central i perifèric.

HC11 - Aparell locomotor. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’aparell locomotor.

HC12 - Otorinolaringologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de l’orella, del nas i de la gola.

HC13 - Oftalmologia. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies oftalmològiques.

HC15 - Interpretar els resultats de l’anamnesi, de l’examen físic i de les exploracions complementàries.

HC17 - Establiment d’un pla d’actuació. Capacitat d’establir un pla d’actuació considerant les necessitats del pacient i de l’entorn familiar i social, que implique tots els membres de l’equip de salut.

HC18 - Registre de les troballes.

HC19 - Patologies de la pell. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la pell.

HC20 - Patologies del sistema immune. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema immune.

HC21 - Aparell nefrourològic. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies nefrourològiques.

HC22 - Patologia infecciosa. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies infeccioses en els distints òrgans i sistemes.

HC23 - Patologies del sistema endocrí. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del sistema endocrí.

HC24 - Patologia tumoral. Conèixer la malaltia tumoral, el seu diagnòstic i maneig.

HC25 - Patologia sanguínia i hematopoètica. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies de la sang.

HC26 - Obstetrícia i ginecologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies ginecològiques i obstètriques. Embaràs i part normal. Exploració i seguiment de l’embaràs. Puerperi. Malalties de transmissió sexual. Contracepció i fertilització.

HC27 - Intoxicacions. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals intoxicacions.

HC28 - Pediatria i neonatologia. Saber reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les principals patologies del nounat, del xiquet i de l’adolescent. Conèixer les característiques morfofuncionals del nounat prematur, del nounat a terme, el xiquet i l’adolescent. Creixement. Desenvolupament cognitiu, emocional i psicosocial en la infància i adolescència. Diagnòstic i consell genètic.

HC30 - Nutrició. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de les patologies de la nutrició.

HC31 - Urgències i emergències. Reconèixer, diagnosticar i orientar el maneig de la patologia de risc vital i urgent. Estar entrenat en situacions d’emergència.

PP01 - Sistema cardiovascular.

PP02 - Sistema respiratori.

PP03 - Otorinolaringologia.

PP04 - Oftalmologia.

PP05 - Laboratori.

PP06 - Radiologia.

PP07 - Cirurgia general i primeres cures.

PP08 - Sistema musculoesquelètic.

PP09 - Col·locació de vies i administració de medicació.

RJC01 - Raonament clínic.

RJC02 - Medicina basada en l’evidència (MBE)

RJC03 - Judici crític i capacitat per a fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions.

RJC04 - Creativitat i enginy.

RJC05 - Ser capaç de prioritzar.

RJC06 - Lectura crítica. Entendre i interpretar les dades estadístiques de la literatura mèdica. Comprendre i interpretar críticament textos científics.

SP01 - Reconèixer les causes de la malaltia i les amenaces per a la salut dels individus i poblacions de risc.

SP02 - Habilitat per a establir, basant-se en la millor evidència disponible, estratègies individualitzades que reduïsquen els riscos en els pacients. Habilitat per a avaluar la qualitat assistencial.

SP03 - Col·laborar amb altres professionals i institucions a fi de promocionar la salut i prevenir malalties.

SP04 - Implementació d’accions preventives per a promocionar la salut tant en l’àmbit individual com en el poblacional.

SP05 - Desenvolupament d’estratègies de salut i cribratge. Salut laboral. Seguretat alimentària. Conèixer com intervé el medi ambient en l’estat de salut i les conseqüències que comporta.

SP06 - Ser capaç de:

SP07 - Immunoprevenció.

TP01 - Principis generals per al tractament del pacient.

TP02 - Fàrmacs.

TP03 - Hemoderivats.

TP04 - Cirurgia.

TP05 - Anestèsia i control del dolor.

TP06 - Psicològics.

TP08 - Radioteràpia.

TP09 - Socials.

TP10 - Nutrició.

TP11 - Tractament precoç. Ser capaç de realitzar cures i tractaments en situacions agudes.

TP12 - Actuació precoç.

TP14 - Actuació intensiva.

TP15 - Cures cròniques.

TP18 - Derivació del pacient. Saber reconèixer les necessitats d’un pacient donat d’alta.

TP19 - Hemorràgia i trombosi. Ser capaç de controlar l’hemorràgia quirúrgica i conèixer la profilaxi tromboembòlica.

TP20 - Reanimació cardiopulmonar. Saber fer maniobres de suport vital bàsic i avançat.

TP21 - Terapèutica. Conèixer i saber utilitzar els fàrmacs analgèsics, antineoplàsics, antimicrobians i antiinflamatoris.

HC16 – Portar a terme una orientació diagnòstica. Ser capaç: - D’analitzar tota la informació disponible. - De definir sindròmicament el pacient i prioritzar les opcions diagnòstiques.

TP07 -Rehabilitació i fisioteràpia. Conéixer: - El paper integral de la rehabilitació en la recuperació després de determinades malalties. - Les indicacions d’ortesis i pròtesis. - Les tècniques de teràpia manual, agents físics, electroteràpia i mecanoteràpia.

TP13 -Actuació vital. Conèixer i/o tractar: - Insuficiència respiratòria aguda, crisi asmàtica, bronquiolitis, broncoespasme, pneumotòrax a tensió, epiglotitis, broncoaspiració, obstrucció respiratòria per cos estrany, edema de glotis, crisi d’hiperventilació, embòlia pulmonar, aturada respiratòria. A més, cal valorar la permeabilitat de la via aèria. - Infart agut de miocardi, angor, insuficiència cardíaca, edema agut de pulmó, fibril·lació ventricular, asistòlia, dissociació electromecànica, altres arítmies amb repercussió hemodinàmica. A més, cal conéixer les indicacions de la desfibril·lació, la cardioversió elèctrica i els marcapassos. - Xoc, segons la seua etiologia: cardiogènic, hipovolèmic, sèptic, anafilàctic o per dolor. - Reacció al·lèrgica. - Intoxicació aguda greu. - Crisi hipertensiva. - Hemorràgia externa i interna. - Lesions traumàtiques cranials, medul·lars toràciques, abdominals i d’extremitats. - Coma metabòlic. - Convulsions. - Hipotèrmia i hipertèrmia profunda. - Selecció de l’accidentat segons la gravetat i priorització dels tractaments. - Diagnòstic d’òbit i aproximació de l’hora.

TP16 -Cures pal·liatives. Conèixer: - Les cures pal·liatives en règim d’ingrés o domiciliaris. - El paper dels centres sociosanitaris. - El control de les cures domiciliàries. - Les estratègies per a alleujar els símptomes molestos o dolorosos del pacient terminal. - El paper de la família. - Les necessitats psicològiques i ambientals del pacient terminal. - Les tècniques de suport al pacient moribund i al seu entorn.

TP17 -Teràpies alternatives o complementàries. - Conèixer els principis generals de les teràpies alternatives o complementàries. - Saber valorar el possible efecte d’aquestes teràpies quan s’associen als tractaments convencionals (acupuntura, massatge terapèutic, homeopatia, musicoteràpia, medicina naturista, osteopatia, quiropràxia, bioretroalimentació, etc.).

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge