Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1042 - Dinamització de Recursos Humans

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Presentacions orals i pòsters

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de demostrar l'aprenentatge aprehès en tres tipus de competències bàsiques:

a) Coneixements teòrics. Aquesta competència suposa el 50% de la qualificació global de l'assignatura. S'avaluarà a través de dues metodologies diferents, podent l'alumnat -a l'inici de la impartició de l'assignatura- triar entre una d'elles:

a1) Avaluació final dels continguts teòrics de l'assignatura, a través d'un Examen escrit de desenvolupament i/o problemes.
a2) Avaluació formativa al llarg de la impartició de l'assignatura, a través de la realització de:a) Assaig crític, b) Projecte de dinamització integral de RRHH

b) Habilitats pràctiques. Aquesta competència suposa el 40% de la qualificació global de l'assignatura. Aquesta és una activitat contínua i, com a tal, s'ha de treballar al llarg del període lectiu. Consta de dos tipus de tasques:
b1) Pràctiques d'aula
b2) Debats dirigits
A cadascuna d'aquestes tasques li correspon la meitat de la nota d'aquesta activitat.

c) Actituds. Aquesta competència suposa el 10% de la qualificació global de l'assignatura. S'avalua a través de diferents activitats contínues, per la qual cosa s'ha de treballar al llarg del període lectiu de l'assignatura.
En relació amb aquest resultat de l'aprenentatge es valoraran aspectes com: la participació i col·laboració (tant en les sessions presencials com en les aportacions telemàtiques –aula virtual, correu electrònic, …-, i en l'assistència a tutories); la motivació i implicació (en les dinàmiques i tasques que es proposin); la visió crítica (aplicació de pensament divergent sobre els temes exposats); l'avaluació entre companys/es; entre altres.

Per a superar l'assignatura l'alumnat haurà de demostrar que ha obtingut un aprenentatge significatiu en cadascuna de les tres competències (coneixements teòrics, habilitats pràctiques i actituds) per separat; això significa aconseguir, almenys, un 50% de l'aprenentatge en cadascuna d'elles. Només si s'aconsegueixen els aprenentatges suficients en les tres competències es ponderaran les qualificacions obtingudes i se sumaran per a obtenir la qualificació final. Per a aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir, en aquesta qualificació final, una puntuació igual o superior a 5 (sobre 10).

De les competències i activitats avaluables no són recuperables les Actituds, els Debats dirigits i les Pràctiques d'Aula.

Es considerarà com presentat/a aquell/l'alumne/al fet que es presenti a l'Avaluació final dels coneixements teòrics o que hagi presentat el Projecte de dinamització integral de RRHH.