Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1034 - Màrqueting Social i Polític

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

El programa ha estat dissenyat per a ser explicat en la seva totalitat durant un semestre i excepte raons de força major, serà exigit íntegrament en l'avaluació final de l'assignatura. L'avaluació de coneixements i el control de l'aprenentatge es faran de la manera:
 
Màrqueting Social:
 
D'una banda, es proposaran un seguit d'activitats a realitzar a l'aula, en equip o també, de forma individual, amb les quals es podrà arribar a una nota màxima de 1 punt. I d'altra banda, s'elaborarà un projecte en equip que tindrà un valor màxim de 4 punts.
 
Màrqueting Polític:
 
Es proposaran una sèrie d'activitats a realitzar a l'aula, en equip o també, de forma individual, amb les quals es podrà arribar a una nota màxima de 5 punts. Algunes de elles estaràn vinculades al projecte de màrqueting social.

 
Totes les tasques que es realitzin en equip el que pretenen és potenciar algunes competències importants com comunicació oral, treball en equip, gestió d'informació a través de diverses fonts i compromís ètic. Així doncs, no té per què ser la nota igual per a tots els components de l'equip i en la seva avaluació es consideraran entre altres aspectes:
 
- Contingut: es valorarà l'adequació del contingut amb la teoria vista a classe. És fonamental que no hi hagi errors de concepte i que les propostes presentades resulten coherents
 
- Presentació escrita: disseny, faltes d'ortografia, distribució dels apartats, la incorporació de taules i figures per a fer-lo més comprensible, ...
 
- Exposició dels treballs: es valorarà entre altres aspectes, la capacitat de síntesi, la fluïdesa, el domini del tema, el material de suport utilitzat en l'exposició, així com també la defensa d'arguments propis i la capacitat de crítica a les propostes realitzades per altres grups de treball
 
- Esforç per a l'obtenció d'informació: es valorarà el temps emprat en la recerca d'informació. Aquest apartat es mesurarà per les diferents fonts emprades i la seva dificultat d'accés i per a això, es revisarà la bibliografia utilitzada
 
- Funcionament com a equip dels integrants així com la seva actitud
 
    
Una explicació amb més detall de totes aquestes activitats serà donada en els primers dies de classe i tota la informació necessària per a la seva realització es podrà consultar a l'Aula Virtual. La presentació d'almenys el 40% de les activitats previstes suposarà que l'alumne ha cursat l'assignatura i se li avaluarà, en cas contrari, la qualificació serà no presentat.
Per tenir aprovada l'assignatura cal obtenir una nota igual o superior a 5 punts entre totes les parts. A més, per a la 2ª convocatòria totes les parts són recuperables i es guardaran les notes de les parts superades amb èxit per l'alumne (màrqueting social o polític) en la primera convocatòria.

Només en el cas de no haver realitzat cap activitat, és a dir, tenir una qualificació de no presentat en la primera convocatòria, es proposarà una prova escrita individual on es podrà obtenir un màxim de 10 punts.