Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0932 - Traducció A1 (Espanyol)-B (Anglès) (I)

Curs 3 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

50 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació.

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG04 - Motivació per la qualitat

CG05 - Creativitat

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar les eines informàtiques d'utilitat en la pràctica de la traducció inversa.

Ser capaç d'usar correctament els recursos lèxics i sintàctics de la Llengua B.

Ser capaç d'identificar/reconèixer els elements culturals, lèxics i sintàctics en el text original en Llengua A què puguen comportar problemes en la traducció a la Llengua B.

Ser capaç d'aplicar tècniques i estratègies de traducció adequades a la resolució de problemes de traducció inversa.