Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0922 - Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

- Per a aprovar l'assignatura els i les alumnes han d'aconseguir almenys un 50% en la nota final del curs.
- La nota final del curs es composa de la suma de cada ítem d'avaluació.
- A principi de curs es fixarà una data límit per a l'entrega de l'ítem A. No s'acceptaran més entregues després d'aquesta data i la seua avaluació no és recuperable.
- És necessari aconseguir almenys un 30% en l'ítem B (examen escrit) per a poder calcular la nota final (és a dir, per a calcular la nota mitjana tenint en compte els altres ítems d'avaluació).
- L'examen escrit és obligatori per a rebre la qualificació final; els i les alumnes es consideraran "presentats" a una convocatòrica al fer l'examen escrit. En cas de suspens, l'avaluació d'aquest ítem es pot recuperar fent un altre examen escrit en la següent convocatòria.

- Els ítems C i D estan programats en funció de les activitats realitzades durant el semestre. Per tant, l'avaluació d'aquests ítems es realitzarà només al llarg del semestre i no és recuperable.
- Els resultats aprovats, derivats de cada ítem d'avaluació no recuperable (és a dir, A, C i D) es mantindran únicament durant el mateix curs acadèmic.

A. Treball acadèmic
  L'estuadiantat ha de treballar individualment i en grup en punts específics del temari i entregar un treball derivat d'una sèrie de lectures i fonts d'informació fiables (per exemple, manuals, capítols de llibre, articles de revistes, recursos en línia de qualitat, etc.). Amb aquest fi han de ser capaços de dur a terme una sèrie de cerques bibliogràfiques en format físic i digital.

B. Examen escrit
L'estudiantat ha de fer i aprovar un examen escrit a final de curs.
L'examen final tindrà lloc en la data i ubicació oficials de cada convocatòria.

C. Presentacions orals / pòsters
L'estudiantat ha de contribuir amb xicotetes presentacions orals o pòsters a classe, principalment com a part de la metodologia seguida en els seminaris pràctics.

D. Exercicis i resolució de problemes 
Activitats periòdiques (programades després de cada unitat del temari) establertes en l'aula virtual: glossaris, viquis, fòrums, creació de preguntes o tasques. L'estudiantat treballarà de manera individual i en grup (especialment als fòrums i wiquis).
El fi d’aquestes activitats és recopilar i compartir informació interessant, relacionada amb el contingut del curs, gràcies a la col·laboració de tots els estudiants i estudiantes matriculats en l'assignatura (per exemple per mitjà de la creació de glossaris de termes clau d'unitats particulars o mitjançant la seua participació en tallers de creació de preguntes i respostes relacionades amb determinats punts del programa).

Qualsevol indici de plagi detectat en qualsevol ítem d'avaluació del curs podrà derivar en puntuació de 0 en l'ítem corresponent. 


Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.

***

En línia amb el nivell de competència d’anglès B2, s'espera que les i els estudiants expressen la seua opinió, proporcionen explicacions rellevants i desenvolupen arguments coherents sobre la varietat de temes i problemes que s'aborden en classe. S'espera que siguen capaços de descriure aspectes bàsics pertanyents a diferents models teòrics (paradigmes lingüístics), de mostrar el seu punt de vista, raonar críticament i discutir sobre ells amb les seues companyes i companys, en parelles, grups reduïts i amb tota la classe. S'espera que siguen proactives i proactius i participen activament en la discussió en classe amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat que permeta una interacció coherent entre companyes i companys i professor.

S'espera que les i els estudiants generen produccions orals i escrites clares i detallades sobre els temes de la matèria. En els seus treballs (projects) orals i escrits, han de poder proporcionar informació precisa sobre el tema del seu treball (project) utilitzant un vocabulari adequat. S'espera que expressen les idees de manera coherent, clara i concisa quan siga necessari.

 S'espera que les/els estudiants utilitzen correctament termes especialitzats (en relació als conceptes tractats en l'assignatura, que siguen capaços d'estructurar i expressar les seues idees de manera coherent, que utilitzen correctament marcadors discursius simples i que utilitzen marcadors discursius complexos amb un bon grau de precisió.

També s'espera que manegen estàndards de llenguatge acadèmic per a produir informes/assajos clars i estructurats (veure normes APA 6 ed.) Amb diferents graus d'elaboració depenent dels requisits de cada tasca (per exemple, informes concisos o explicacions esteses).