Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0922 - Models Teòrics Actuals per a la Descripció de la Llengua Anglesa

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

34 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE07 - Localitzar, utilitzar, sintetitzar i avaluar críticament informació bibliogràfica, així com la informació continguda en bases de dades

CE16 - Descriure les principals teories lingüístiques i la metodologia de l'ensenyament de llengües

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE26 - Demostrar competència lingüística en llengua anglesa adequada per a produir i comprendre textos detallats complexos, i argumentar diferents punts de vista a un nivell B2, segons el marc comú europeu

CE27 - Ser capaç de relacionar-se en llengua anglesa amb suficient fluïdesa i naturalitat, sense que la comunicació requerisca esforç pels interlocutors o interlocutores, a un nivell B2 segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CE28 - Comprendre les idees principals de conferències, xarrades i informes, i altres formes de presentacions acadèmiques i professionals lingüísticament complexes en llengua anglesa, a un nivell B2, segons el marc comú europeu de referència per a les llengües

Resultats d'aprenentatge

RA22 - Utilitzar la llengua anglesa oralment i per escrit, a un nivell mínim B2, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

RA22 - Sintetitzar de manera coherent la informació més rellevant de diferents fonts bibliogràfiques.

RA22 - Recopilar fonts d'informació rellevants en relació amb models teòrics establits.

RA22 - Avaluar críticament la informació extreta de diferents fonts.

RA22 - Associar els fonaments bàsics que sustenten diverses teories lingüístiques amb les tècniques i mètodes emprats en elles.

RA22 - Analitzar fenòmens lingüístics des de la perspectiva de diversos models teòrics.