Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0911 - Fonètica i Fonologia Angleses

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Examen oral

20%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Criteris de superació

La nota final consisteix en la mitjana de totes les notes. La nota mínima que ha d'aconseguir-se en totes les parts de l'avaluació per a poder optar a la mitjana és un 50%.
En l'examen escrit, ambdues seccions (teoria i pràctica) han d'aprovar-se. Només l'alumnat que superi la prova escrita podrà realitzar la prova oral.
El portfoli forma part de la evaluació contínua de l'assignatura i, per tant, no és recuperable en 2ª convocatòria.
En cas d'aprovar només la prova escrita i/o el portfoli, es guardarà la nota fins a la 2ª convocatòria del curs en qüestió. No es guardara cap nota per al següent curs acadèmic.
En la 2ª convocatòria igualment s'han d'aprovar ambdues parts, tant la prova escrita - amb les seves dues seccions - com la prova oral. De la mateixa manera que en 1ª convocatòria, només  l'alumnat que superi la prova escrita podrà realitzar la prova oral. En cas de suspendre en aquesta 2ª convocatòria, l'assignatura es considera no superada, per la qual cosa caldria repetir-la al complet en el següent curs acadèmic.
Finalment, tant en 1ª com en 2ª convocatòria es considera aprovat el/la alumne/a que obtinga com a nota final mínima un 5; qualsevol nota inferior suposa un suspens. Es considera No Presentat si el portfoli s'ha entregat en la data indicada, però no s'ha realitzat l'examen final escrit.

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.
1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.