Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EA0911 - Fonètica i Fonologia Angleses

Curs 1 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE11 - Utilitzar eines, programes i aplicacions informàtiques específiques de l'estudi de la llengua anglesa i la seua literatura

CE15 - Identificar i descriure les estructures i funcions de la llengua anglesa en els nivells fonològic, morfològic, sintàctic, lèxic-semàntic i discursiu

CE17 - Aplicar les tècniques i mètodes de l'anàlisi lingüística als discursos oral i escrit en llengua anglesa

CE23 - Demostrar una competència comunicativa adequada per a desembolicar-se en situacions quotidianes en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc europeu comú de referència per a les llengües

CE24 - Pronunciar de manera clarament intel·ligible, encara que a vegades resulte evident el seu accent estranger i cometa errors de pronunciació esporàdics, en llengua anglesa a un nivell B1 segons el marc comú

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi

CG04 - Capacitat d'organització i planificació

CG01 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

Transcriure fonèmicament paraules, frases i textos en anglès RP seguint l'alfabet fonètic internacional.

Organitzar, planificar i fer treballs acadèmics relacionats amb la fonologia anglesa respectant els terminis d'entrega.

Interpretar la transcripció fonèmica de paraules, frases i textos en anglès RP.

Expressar conceptes relacionats amb la fonologia anglesa en anglès correcte (nivell B1).

Descriure l'articulació dels fonemes consonàntics i vocàlics de la llengua anglesa.

Descriure i identificar els fenòmens típics de la cadena parlada de la llengua anglesa.

Definir i explicar els conceptes teòrics de la fonologia segmental i suprasegmental de la llengua anglesa.

Adquirir correcció i fluïdesa fonètiques (nivell B1).