SAP338 - Pràcticum (Ciències Socials i Humanitats. Economia)

Semestre 2 - Només convalida

Sistema d'avaluació

Criteris de superació