Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EE1037 - Electrònica Digital i Microcontroladors

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

70%

Exàmen

30%

Criteris de superació

Es realitzarà un examen escrit la qualificació del qual suposarà el 30% de la nota final. S'haurà d'obtindre una nota mínima de 5 sobre 10 en l'examen per a aprovar l'assignatura. En cas de no assistir a l'examen, en les actes apareixerà la marca de "no presentat/ada", independentment de la resta de components de l'avaluació

Els treballs realitzats en els ensenyamente teòrics basats en aprenentatge basat per problemes (ABP) suposaran el 30% de la qualificació final de l'assignatura. Serà necessari obtindre una qualificació global de 7 sobre 10 en el conjunt d'aquests treballs perquè siguen tinguts en compte en la nota final. D'una altra manera, esta part comptarà com 0. Aquesta part de l'avaluació contínua es podrà recuperar a partir de la segona convocatòria amb l'entrega d'un butlletí específic per a cada convocatòria de problemes i exercicis i serà necessari obtindre una qualificació de 5 sobre 10, d'una altra manera està part comptarà com 0.

El treball desenrotllat en les pràctiques suposarà un 40% de la nota final. Serà necessari obtindre una qualificació global de 6 sobre 10 en el conjunt de les pràctiques perquè siga tinguda en compte en la nota final. D'una altra manera, esta part comptarà com 0. L'assistència a les pràctiques serà obligatòria. Aquesta part de l'avaluació contínua no es podrà recuperar.

La nota final per a considerar aprovada l'assignatura és del 5 sobre 10.

1) Primera convocatòria

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA 70%

i. Treballs ABP 30% Recuperable. Mínim 7 sobre 10.

ii. Pràctiques 40% no recuperable. Mínim 6 sobre 10.

b. EXAMEN FINAL 30%

2) Segona convocatòria i convocatòria extraordinària.

a. AVALUACIÓ CONTÍNUA 70%

i. Butlletí de problemes. Recuperació de treballs ABP. 30% Mínim 5 sobre 10.

ii. Nota de pràctiques de la primera convocatòria. 40%

b. EXAMEN FINAL 30%.

El 2% de la nota d'avaluació contínua es correspon a l'avaluació del resultat d'aprenentatge ENAEE API3 "La comprensió de mètodes i tècniques aplicables i les seues limitaciones". Els indicadors d'avaluació d'aquest resultat d'aprenentatge s'especifiquen per mitjà de la rúbrica corresponent accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.