SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1040 - Dret de Danys

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

43 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E22 - Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.

E23 - Capacitat de redactar escrits jurídics.

E26 - Desenvolupament de l’oratòria jurídica. Capacitat d’expressar-se apropiadament davant d’un auditori.

E9 - Capacitat per a comprendre les institucions de dret civil espanyol i la seua aplicació pràctica.

G7 - Resolució de problemes

Resultats d'aprenentatge

Redactar escrits jurídics propis de l’àmbit del dret de danys.

Llegir i interpretar la informació, dades i fets de l’àmbit del dret de danys.

Identificar i analitzar un problema de dret de danys per a generar alternatives de solució, aplicant els mètodes apresos.

Expressar-se adequadament de forma oral usant la terminologia pròpia de l’àmbit del dret de danys.

Conèixer les institucions que s’integren en el dret de danys i l’assegurança de responsabilitat civil.

Aplicar els coneixements dels institucions que integren el dret de danys i l’assegurança de responsabilitat civil.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16