SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1040 - Dret de Danys

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

Durant el curs es realitzaran diversos casos pràctics, la realització del quals suposarà fins al 30% de la nota. Aquests no seran recuperables. Les qualificacions es guardaran per a totes les convocatòries del curs.

L'examen oral, valorat en un 70%, consistirà en la defensa pública d'un cas pràctic per part de l'alumne a l'aula corresponent. El cas serà escollit de mutu acord entre el Professor i l'alumne.

La nota global exigida per a superar l'assignatura és d'un 5 sobre 10. Sent necessari en tot cas que 3 de aquests punts s'obtinguin amb la superació de l'examen oral.

Es considerarà presentat a l'alumne que realitzi l'examen oral.

 

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16