SIA. Sistema d'Informació Acadèmica

DR1020 - Drets Reals

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen oral

70%

Resolució de casos

30%

Criteris de superació

70% examen

30% resolució de casos pràctics

S'entén que l'alumne s'ha presentat a l'examen quan realitze la prova teòrica. Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota mínima de 4 sobre 7 a la part teòrica si es realitza la prova d'avaluació contínua i un 1 sobre 3 en aquesta. Si aquesta no es realitzés, s' haurà d'obtenir un 5 en l'examen teòric.

La prova d'avaluació continuada és voluntària. No obstant això, l'alumne que no la realitze o obtingue la qualificació de zero, únicament podrà aspirar d'un 7 (notable) en l'examen teòric.

Aquesta prova no és recuperable.

Examen

L'examen de l'assignatura serà oral.

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16