Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0947 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (II)

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

L’avaluació consta de tres proves: carpeta d’aprenentatge, treballs i examen escrit.

a) Nota mínima

1. Carpeta d’aprenentatge (amb un pes del 20% en la nota final): s’avaluarà el seguiment i la progressió en l’aprenentatge tenint en compte la participació activa durant els dos semestres per mitjà de les activitats realitzades i pujades a l’aula virtual, és a dir, que es valorarà tant la quantitat de les activitats realitzades (habitualment en l’horari de classe, però també fora de l’aula) com la qualitat. Una participació constant i interessada garanteix un aprovat en aquesta part.

2. Treballs o traduccions que cal realitzar fora de l’aula (amb un pes del 20% en la nota final): se’n realitzaran dos al llarg del curs, d’unes 300-400 paraules (segons grau de dificultat), amb indicació de la bibliografia utilitzada. Hi haurà l’opció de realitzar-ne una tercera; en aquest cas, es farà la mitjana de les dues notes millors obtingudes, respectivament. Els encàrrecs i les dates de lliurament es publicaran en l’aula virtual.

3. Examen escrit (amb un pes del 60% en la nota final): constarà de la traducció d’un text d’unes 400 paraules que es realitzarà al laboratori o en una aula d’informàtica, amb possibilitat de consultar diccionaris (en paper i en línia), però no el correu electrònic ni cap altre sistema de missatgeria, com ara fòrum, xat, Messenger, Drive, Docs, Dropbox, ni aplicacions o pàgines web que permeten comunicar-se amb altres persones; queda exclòs també l’ús de ferramentes de traducció automàtica com  DeepL, Google Translate etc. La nota obtinguda en aquesta traducció es podrà millorar fins un punt sencer per mitjà de l’elaboració d’un informe argumentat sobre els problemes de traducció trobats i les solucions adoptades respectivament. L'examen tindrà una durada de 2 hores i 15 minuts i es realitzarà en la data oficial publicada al SIA (Sistema d'Informació Acadèmica). Caldrà firmar acta d'examen.

La nota final es calcularà sumant les tres parts especificades que integren el sistema d’avaluació, en els percentatges respectius, amb la condició d'haver obtingut un mínim de 4,5 en l'examen escrit final. La no presentació a qualsevol de les proves o de les parts es computarà amb un 0 en aquesta part. No complir les condicions especificades (carpeta d’aprenentatge i treballs) també comportarà l’assignació de 0 punts en la part en qüestió.

L’assignatura s'aprova si en el conjunt d’examen final, la carpeta d'aprenentatge i els treballs de fora de l'aula s’obtenen 5 punts o més.

En el cas de no obtenir un mínim de 4,5 en l'examen escrit final, la nota final de l'assignatura serà un suspens (amb la nota obtinguda en l'examen final). 

En cas de suspendre la primera convocatòria (o de no presentar-s'hi), les notes obtingudes en l’avaluació contínua (carpeta d’aprenentatge i treballs) es conservaran fins a la segona convocatòria del curs; per contra, l’examen final ha de realitzar-se de nou.

L'avaluació és la mateixa en totes les convocatòries, sempre que no es produïsquen circumstàncies excepcionals que motiven modificacions. En aquest cas, els canvis pertinents es publicaran com a addenda a aquesta guia docent.

b) Proves necessàries perquè l’estudiant o l'estudianta es considere com a presentat/da en una convocatòria

Es considera que l’estudiant o l'estudianta s’ha presentat a la convocatòria en el moment de presentar-se personalment a l’examen final. En lliurar-lo, cal firmar l’acta de l’examen.