Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0947 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (II)

Curs 4 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

47 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 100
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció.

CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar.

CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció

CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació.

CG02 - Resolució de problemes

CG03 - Raonament crític

CG05 - Creativitat

CG06 - Autonomia

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de generar solucions creatives en els casos que ho requerisquen.

Ser capaç d'interpretar un encàrrec de traducció i de recórrer les etapes que formen part del procés traductor.

Ser capaç d'identificar i ser capaç de comprendre el funcionament de distints gèneres textuals en les llengües C i A, així com la seua repercussió en la traducció.

Ser capaç d'aplicar els coneixements adquirits al maneig d'obres de referència bàsiques i altres recursos de documentació.

Desenvolupar el raonament crític cap a traduccions pròpies i alienes.

Desenvolupar coneixements temàtics i terminològics necessaris per a traduir textos semiespecialitzats.

Consolidar les destreses en la resolució de problemes.

Consolidar les destreses d'aplicació de tècniques i estratègies de traducció.

Consolidar i incrementar la capacitat d'aplicar mètodes de treball autònom

Adquirir els coneixements necessaris de la professió i del mercat en aquesta combinació lingüística concreta.