Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TI0947 - Traducció C (Alemany)-A1 (Català) (II)

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge inclouen: ensenyament teòric amb participació de les i dels estudiants (debats, treballs col·lectius), ensenyament pràctic (problemes, activitats pràctiques al laboratori), preparació de treballs personals i avaluació diversificada (carpetes d’aprenentatge, elaboració de treballs, realització d’exàmens, tutories complementàries).

La metodologia utilitzada serà activa i heurística, centrada en els estudiants i en les estudiantes, protagonistes en el procés d’adquisició de competències. Inclou resolució de problemes, estudi de casos, ús d’eines informàtiques i de documentació, aprenentatge cooperatiu, per mitjà de l’aula virtual i per mitjà de projectes. Els tipus d’activitat i la dinàmica de grup variaran en funció de l’objectiu d’aprenentatge concret que vulga obtenir-se en cada moment.

Les classes seran del tipus "taller de traducció", en què es practicaran diferents tipus de traducció (sintètica, a la vista i completa). Les activitats i la posada en comú de les traduccions adoptaran formes diverses segons els objectius: tasques, correcció en ple, correcció per parelles, treball en grup etc. Els textos utilitzats seran autèntics (no manipulats), i el criteri per a seleccionar-los es fonamentarà en l’adequació a l’objectiu establert, i al nivell de dificultat -lingüística, textual i cultural- que tinguen. Els encàrrecs de traducció reproduiran situacions reals del mercat professional, sempre que siga possible. Algunes activitats i traduccions es prepararan fora de l’aula, i es podrà sol·licitar a un/a o diversos/es alumnes que els lliuren (per mitjà de l’enviament per correu electrònic, o bé de l’Aula Virtual) amb anterioritat a la sessió en què es realitzarà la revisió conjunta en l’aula.

La docència presencial s’impartirà al laboratori de traducció, amb l’objectiu que les estudiantes i els estudiants acaben acostumant-se a treballar amb les eines i amb la manera d’actuar dels traductors professionals alemany-català. També es recorrerà a instruments de l’ensenyament virtual (per exemple, l'aula virtual de l’UJI, correu electrònic, fòrums de debat, etc.) quan siga necessari o convenient, amb el fi de complementar alguns dels punts tractats en classe.

És important que quede de manifest que no hi ha una única traducció possible, sinó que cada problema de traducció pot resoldre’s de diferents maneres. Convé així mateix que els traductors i les traductores en formació sàpiguen defensar les seues decisions en tot moment. Els errors s’identificaran i explicaran amb el barem de correcció ja conegut pels estudiants, gràcies als cursos anteriors.

Hi ha tres elements fonamentals per al procés correcte d’aprenentatge:
1) Assistència i participació activa en les classes presencials.
2) Constància en el treball assignat o voluntari fora de l’aula: preparació d’exercicis i traduccions que es revisaran en l’aula, preparació de traduccions d’avaluació contínua, lectura de textos complementaris, cerca de documentació, preparació d’exàmens, reforç dels coneixements de comprensió lectora en alemany.
3) Assistència a sessions de tutoria, bé individualment o bé de manera col·lectiva, per exemple, per a solucionar dubtes concrets; com a suport al treball autònom dels i de les alumnes, o per a proposar el tractament més detallat d’un tema determinat en forma de seminari. Alternativament, la tutoria pot realitzar-se per mitjà de la comunicació electrònica (fòrum de l’aula virtual o correu electrònic).