SJF003 - Vialbilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica

Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Avaluació contínua

50%

Criteris de superació

Avaluaciócontínua (50%) i Examen (50%).

Per a superar l'assignatura es necessari obtindre un 5 en cadascuna de les parts en les que esdivideix l'avaluació de la mateixa.

Es considerarà presentat a una convocatòria qualsevol persona que es presente a l'examen.