SJF003 - Vialbilitat i Planificació de Projectes d'Eficiència Energètica

Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

16 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 16,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02. Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
CG04. Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat. C08. Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica. C09. Planificar i gestionar projectes.

Resultats d'aprenentatge

Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar un conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Planificar i gestionar projectes.

Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

Avaluar la sostenibilitat de sistemes des de les perspectives social, econòmica, ambiental i energètica.