Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1027 - Disseny i Implementació de Sistemes d'informació

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Projecte

70%

Examen

30%

Criteris de superació

1) Les notes mínimes per a superar l'assignatura en cada tipus de prova són:

   a) Avaluació del projecte a realitzar en l'assignatura, amb una puntuació màxima de 7 punts. Part de la qualificació del projecte està associada a l'avaluació contínua de l'aprenentatge (es realitzaran entregues parcials del projecte al llarg del curs), en concret 2 punts. Per a aprovar l'assignatura es requereix una nota mínima en aquest projecte de 3,5 punts sobre 7.

   b) Examen escrit. Puntua un màxim de 3 punts i es requereixen, com a mínim 1,5 punts sobre 3 per a aprovar l'assignatura. 

2) Es considera que un estudiant o estudianta s'ha presentat a una convocatòria si es presenta tant a l'examen escrit com almenys realitza alguna entrega parcial del projecte. 

3) Les notes aprovades de cada part (en la qual s'haja obtingut com a mínim un 3,5 en el projecte o com a mínim 1,5 en l'examen) es guardaran per a la segona convocatòria del mateix curs. La nota associada a l'avaluació contínua no es podrà recuperar en la segona convocatòria del mateix curs.