Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

EI1017 - Programació Avançada

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

40%

Examen

40%

Avaluació de pràctiques

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura és necessari obtenir 5 o més punts sobre 10 en la mitjana ponderada d'aquestes tres parts, amb els pesos indicats anteriorment (que vénen establerts en el pla d'estudis). A més, s'exigeix ​​una nota mínima de 4 en l'examen final per a aprovar l'assignatura; no s'exigeix ​​cap nota mínima ni en l'avaluació contínua, ni en l'avaluació de pràctiques. Si la nota de l'examen final és major o igual que 4, la nota final en actes serà la nota mitjana ponderada. Si la nota de l'examen final és menor que 4, la nota final en actes serà el mínim valor entre la nota mitjana ponderada i 4.
 
Constaran en actes com a presentats en cada convocatòria aquells alumnes que es presenten a l'examen final corresponent. Els estudiants que hagen realitzat proves d'avaluació contínua i / o avaluació de pràctiques, però no es presenten a l'examen, figuraran en actes com a "no presentat".
 
A la segona convocatòria del curs no serà possible millorar les notes d'avaluació contínua. Només es realitzarà un nou examen final, el pes del qual seguirà sent el 40% de la nota final, i es lliurarà la pràctica, el pes de la qual seguirà sent el 20% de la nota final. El restant 40% de la nota en la segona convocatòria estarà format per la nota de l'avaluació contínua que no és recuperable en segona convocatòria.
 
No serà necessari haver realitzat l'examen de la primera convocatòria per a poder presentar-se al de la segona.