Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE04 - Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.

CE05 - Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

Resultats d'aprenentatge

RCR03 -Saber seleccionar la mejor herramienta para representar la parcela del mundo real asociada a nuestro problema.

RCR04 - Ser capaz de modelar el problema utilizando la técnica de representación del conocimiento seleccionada.

RCR02 - Conocer las distintas herramientas de representación del conocimiento y los procesos de razonamiento asociados.

RCR01 - Comprender la mecánica del método de razonamiento correspondiente a la técnica de representación del conocimiento seleccionada.