Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura constarà de la resolució de treballs/exercicis que es proposaran durant el curs i la realització d'un examen escrit final. Els exercicis/treballs tindran dates d'entrega que s'indicaran durant el curs.

Els treballs/exercicis només podran entregar-se durant el període lectiu de l'assignatura.

La nota mínima necessària en l'examen escrit és un 4.

La nota final de l'assignatura es calcularà com la mitjana aritmètica de ambdues proves.

Es considerarà que un estudiant s'ha presentat a una convocatòria si ha realitzat l'examen final.