Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1112 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

20%

Presentacions orals i pòsters

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura, s'ha d'obtindre almenys el 50% de la nota total de l'assignatura, és a dir, 5 punts sobre el total de 10, en qualsevol de les convocatòries que es presenti. A més, perquè es computi l'acumulat de les notes de cada prova, s'ha d'aconseguir una nota mínima que es distribueix en la forma següent:

Prova

Ponderació

Nota mínima

Nota Màxima

Elaboració de treballs acadèmics

20 %

1,0

2,0

Examen escrit (test, desenrotllament i/o problemes)

20 %

1,0

2,0

Memòries i informes de pràctiques

20 %

1,0

2,0

Observació/execució de tasques i pràctiques

20 %

1,0

2,0

Presentacions orals i pòsters

20 %

1,0

2,0

 

100 %

5,0

10,0

 

 

Hi ha altres requisits addicionals per a poder superar l'assignatura i per a establir els criteris de presentació o no presentació en l'assignatura:
 
R01. L'avaluació de les activitats i proves requerix l'entrega de la documentació corresponent en termini i forma estipulats prèviament per a cada activitat.
 
R02. Es computarà l'avaluació específica de l'activitat “Observació i execució de tasques i pràctiques” (treball pràctic realitzat en el laboratori) quan s'haja assistit com a mínim al 80% de les sessions de laboratori i s'hagen realitzat en elles els casos pràctics proposats.
 
R03. Les qualificacions obtingudes en les activitats i treballs realitzats durant el període lectiu de l'assignatura es guardaran durant tot el curs corresponent, sempre que la seua qualificació siga igual o superior a la nota mínima establida en la taula anterior.
 
R04. En la primera convocatòria ordinària, qui tingui una nota acumulada igual o superior a 5 entre totes les proves, però algunes de les proves no estiguin superades perquè la seva qualificació no ha arribat a la nota mínima, queda exempt de realitzar i / o presentar de nou les proves per a la segona convocatòria ordinària, i se li aplicarà la nota acumulada. Queda exceptuada d'aquesta regla la prova anomenada Examen escrit.
 
R05. En la segona convocatòria es podran entregar aquelles tasques que no estigueren superades en primera convocatòria.
 
R06. Es considerarà com presentat en l'assignatura a qui realitze i entregue l'examen final de l'assignatura.
 
R07. Es considerarà com no presentat en l'assignatura a qui no es presente a l'examen final de l'assignatura.
 
R08. La consideració de presentat o no presentat és independent que s'haja entregat o no la documentació requerida en la resta d'activitats i proves.