Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1112 - Recursos Informàtics i Documentació (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 94
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CI06 - Habilidades informáticas y acceso a base de datos.

CI08 - Telemedicina. Conocer los principios y posibilidades de la telemedicina.

DP02 - Aprendizaje autónomo.

FSS03 - El médico como investigador.

INV01 - Metodología científica y de investigación.

RJC02 - Medicina basada en la evidencia (MBE)

Resultats d'aprenentatge

Telemedicina. Conèixer els principis i possibilitats de la telemedicina.

Ser capaç de prioritzar. Ha de: - Conèixer perfectament la diferència entre el concepte d’important i el d’urgent.- Aprendre a desenvolupar l’activitat assistencial tenint en compte la importància i la urgència, tant del procés que afecta el malalt com de tots els factors que l’envolten (personals, familiars, socials, ètics).- Saber prioritzar, compaginant la utilització de guies i protocols amb els coneixements adquirits per l’experiència i la iniciativa pròpia.- Aprendre a saber utilitzar el temps propi per a traure el màxim profit a qualsevol activitat (assistencial, científica).

Metodologia científica i d’investigació. Ser capaç de:- Reconèixer la necessitat de la investigació per a la progressió del coneixement.- Conèixer la relació entre investigació bàsica i investigació clínica.- Conèixer la necessitat de la col·laboració entre les dues investigacions en equips multidisciplinaris. Conèixer:- La metodologia científica.- Els procediments bàsics d’un laboratori d’investigació.- Com s’ha de desenvolupar un projecte d’investigació.- Les bases per a la bioestadística i la seua aplicació en la valoració dels resultats dels projectes d’investigació.- La construcció d’una base de dades i de la seua explotació amb els paquets estadístics més habituals.- Com s’ha de fer una anàlisi crítica de la significació estadística i a reconèixer la seua relació amb la significació clínica.- Com s’ha de redactar un model d’article científic.

Medicina basada en l’evidència (MBE) Ser capaç de:- Justificar i sustentar qualsevol actuació i decisió mèdica basant-se en la millor evidència disponible.- Conèixer les fonts de l’evidència (publicacions científiques, protocols, guies de pràctica clínica, bases de dades), la manera d’aconseguir-les i com mantindre actualitzades.- Trobar l’equilibri entre l’evidència científica i l’experiència clínica.- Conèixer la metodologia científica per a obtindre una medicina basada en l’evidència.- Conèixer l’abast organitzatiu, formatiu, jurídic, ètic i de gestió de la MBE.- Saber els avantatges de l’aplicació de protocols consensuats segons la MBE.

Juí crític i capacitat de fer front a la incertesa i l’error en la presa de decisions. Ser capaç de:- Reconèixer un cert grau d’incertesa en qualsevol acte mèdic i, per tant, susceptible de ser millorat o modificat.- Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant.- Reconèixer i acceptar les propietats limitacions.- Fer front a la incertesa per mitjà de la utilització de les fonts de coneixement a l’abast, l’ajuda dels companys, la iniciativa pròpia i la capacitat de decisió.- Escoltar i analitzar les opinions dels pacients i familiars.- Admetre opinions d’altres col·legues, contràries a l’opinió pròpia.- Ser receptiu als canvis en la presa de decisions.- Assumir els errors en la presa de decisions, quan estos es produïxen després d’un raonament clínic adequat i d’haver analitzat tota la informació a l’abast.

Habilitats informàtiques i accés a base de dades. Ser capaç de:- Manejar amb autonomia un ordinador personal. Valorar la informació i el seu ús.- Manejar, a nivell d’usuari, els diferents paquets informàtics i estadístics.- Accedir en el món del coneixement biomèdic utilitzant els referents de prestigi reconegut.- Utilitzar diferents sistemes per a accedir a bases de dades informatitzades per a aplicar-les periòdicament. Conèixer i manejar els procediments de documentació clínica.

El metge com a membre d’un equip multidisciplinari. Ser conscient de la utilitat de treballar conjuntament amb altres professionals sanitaris en la prevenció, el diagnòstic i el tractament del pacient, desenvolupant el treball en equip.

El metge com a investigador. Ser conscient:- De la necessitat de comunicar a la comunitat científica els resultats de la seua experiència professional.- De la importància de la investigació com un factor per a la progressió professional.- De les oportunitats existents per a col·laborar en la investigació en el període de pregrau.

Comunicació com a investigador. Ser capaç de realitzar una exposició en públic, oral i escrita, de treballs científics i d’informes professionals sabent utilitzar els mitjans tecnològics bàsics.

Comunicació amb els companys i treball en equip. Ser capaç de:- Mantindre una actitud de confiança i respecte, oberta al canvi i una predisposició a la col·laboració.- Col·laborar amb altres professionals de ciències de la salut amb la finalitat de donar les millors solucions al malalt i als seus familiars.- Reconèixer les limitacions pròpies a fi de sol·licitar la col·laboració d’altres col·legues.- Fer una exposició científica davant d’un auditori de col·legues.

Aprenentatge autònom. Ser capaç de gestionar l’aprenentatge autònom utilitzant les estratègies i recursos més adequats.