Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Metodologia

Metodologia didàctica

En la part teòrica de l'assignatura. La metodologia didàctica està fonamentalment basada en classes magistrals impartides pel professor responsable. El professor posarà a disposició de l’alumnat el contingut de les classes teòriques en format electrònic. Per al suport i consulta de dubtes, es proposa la realització de tutories personalitzades presencials. En aquestes reunions, els alumnes plantejaran els seus dubtes sobre continguts del temari al professor. Addicionalment, es posarà a disposició de l'alumnat un fòrum a l'aula virtual on els alumnes podran plantejar també els seus dubtes. Aquesta última via, però, es proposa en un context més col·laboratiu on s’espera que els propis alumnes també contribueixen a resoldre els dubtes dels companys. Al final del període docent, s'avaluarà el grau d'assimilació mitjançant una única prova escrita.

A més a més, una part de l’avaluació de la part teòrica consisteix en l’elaboració y presentació de seminaris d'ampliació de temes que s’han impartit durant les classes. Els treballs s’han d’elaborar per grups de quatre persones i s’han de presentar en format Powerpoint davant la resta de la classe en forma de seminaris d’una durada entre 20 i 30 minuts.

L'assistència a les tutories té l'objectiu de guiar i proporcionar recursos per a la elaboració dels seminaris. Aquestes tutories tenen caràcter obligatori, tindran lloc a l'aula i seran dirigides pel professor i constaran de quatre sessions de dues hores cada una. Es proposa que de cada grup de quatre persones, assisteixca un sol representant en cada sessió. En cada sessió, cada representant ha de presentar un exercici consistent en l’elaboració de cadascuna de les parts del seminari: Introducció/rellevància-Mecanismes-Investigacions recents-Implicacions clíniques. El que s’avalua en cada part és el procés que l’alumne ha seguit per a completar cada part: cerca en bases de dades, maneig de la informació i estructuració de l’apartat.

En acabar les sessions de tutories, cada grup de seminaris té assignat un dia i una hora i han de presentar com a document escrit una presentació en format Powepoint, tal i com s’ha esmentat abans. El dia i hora acordats, els alumnes presentaran el seminari, per a la qual cosa tenen un màxim de 30 minuts. La resta d’alumnes s’implicaran a l’avaluació omplint una rúbrica proporcionada pel professor. En aquesta rúbrica els alumnes han d’avaluar aquests aspectes de la presentació:

Integració: cada part presentada pels alumnes d’un grup ha de tindre una coherència dins del context de la presentació (format de les diapositives, posició del subtema, extensió). [1-5]

Ajust de temps: cada membre del grup ha d’intervindre un temps equivalent. [1-5]

Fluïdesa: l’alumne que presenta ha de ser capaç de transmetre la informació de forma clara, organitzada i sense interrupcions. [1-5]

Coneixement del tema: l’alumne que presenta ha de demostrar que realment sap del que parla i no està simplement repetint el que ha estudiat abans. [1-5]

La nota màxima global serà, per tant 20 punts. L’avaluació es farà de forma individual per part de l’alumnat.

En les sessions pràctiques, l'alumnat haurà de realitzar les tasques pròpies que corresponguen a cada sessió. Al finalitzar cada pràctica, cada alumne haurà d'emplenar un qüestionari per tal d'avaluar el grau d'assimilació del treball pràctic realitzat.