Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Observació/execució de tasques i pràctiques

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Part teòrica: consta de classes magistrals i s'avaluarà mitjançant la realització d'un únic examen escrit que equival al 50% (5/10) de la nota final. L'examen consta de preguntes tipus test i altres de tipus variat.

S'han de lliurar al professor una sèrie de treballs escrits que constitueixen en la elaboració de documents Powerpoint de suport per a l'exposició del seminaris. Aquests treballs constitueixen un 10% (1/10) de la nota final.

En la part pràctica, desprès del desenvolupament de cada sessió pràctica, l'alumnat emplenarà una memòria o informe de pràctiques en forma de qüestionari que haurà de lliurar al professor. Aquesta part constitueix un 10% (1/10) de la nota final.

La observació i execució de tasques tals com aplicació de bones pràctiques de laboratori, seguiment acurat dels protocols i ús de l'instrumental adequat així com la presentació pública dels seminaris, contribueix amb un 30% (3/10) de la nota final.


En tots els casos, el 5 és el mínim per a obtindre l'aprovat en totes les proves escrites. És necessari completar almenys el 50% de l'avaluació contínua (incloent-hi assistència i realització de pràctiques), pel contrari la presentació de seminaris és obligatòria, en cas contrari l'alumne es considerarà com a no presentat.

 

La recuperació de l'examen escrit es durà a terme en les dates senyalades a l'efecte mitjançant la realització d'una nova prova escrita, de similars característiques. La recuperació dels seminaris es durà a terme mitjançant la elaboració d'un treball monogràfic escrit en forma d'article científic, que es lliurarà en segona convocatòria. La part pràctica es recuperarà mitjançant la realització d'un únic treball pràctic i l'elaboració d'una memòria escrita.