Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments teòrics

11 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 27,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Precisar i delimitar problemes d'investigació de l'àmbit aplicat professional i multidisciplinari, formulant hipòtesi d'investigació de caràcter conductual i cerebral que permeten contrastar l'experiència aplicada i avançar en la investigació bàsica.

CE03 - Determinar i precisar la metodologia més adequada per a un problema d'investigació sobre el cervell i la conducta.

CE04 - Dissenyar experiments per a obtenir informació i resoldre problemes definits amb la finalitat de comprendre la conducta humana i el seu substrat neurològic i crear i plantejar solucions noves i originals.

CE05 - Aplicar i crear les eines i instruments bàsics necessaris per a dissenyar i desenvolupar experiments en l'estudi del cervell i la conducta.

CE06 - Usar les tècniques d'anàlisi sobre dades recollides mitjançant mesuraments de la conducta i el cervell per a obtenir resultats, interpretar-los i traure conclusions justificades en el coneixement científic previ.

CE08 - Conèixer i aplicar els criteris utilitzats per la comunitat científica per a avaluar la qualitat de projectes d'investigació i de publicacions científiques sobre l'estudi del cervell i la conducta.

CG03 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, utilitzant la capacitat autocrítica necessària per a un exercici responsable de l'activitat investigadora.

CG04 - Aplicar el mètode científic als estudis en cervell i conducta i posseir l'esperit crític requerit per a distingir la informació científica rigorosa.

CG05 - Avaluar les aproximacions experimentals i les seues limitacions, així com interpretar resultats científics en les ciències del cervell i la conducta i saber elaborar i redactar informes que els descriguen.

Resultats d'aprenentatge

Utilitzar tècniques neuroanatòmiques i immunohistoquímiques per a l'estudi del cervell emocional.

Diferenciar les estratègies experimentals amb vectors i amb trasgènics.

Conèixer els principis de guany de funció i pèrdua de funció.

Comprendre les possibilitats d'utilització de promotors.

Comprendre els plantejaments experimentals d'aplicació de vectors a models de comportament.

Aplicar la biotecnologia a l'anatomia de les emocions i la cognició.