Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treball acadèmic i defensa pública

100%

Criteris de superació

L'avaluació es divideix en dos eixos, per una banda el treball escrit, i per un altre la defensa oral.

 

-Treball escrit: Aquesta valoració (0-10) tindrà un pes del 60 % i formarà part de l'informe del director o la directora. S'avaluaran, tant aspectes de contingut (novetat, rellevància, revisió bibliogràfica completa, etc.), com de format (redacció clara, seguir les normes APA, etc.), i participació activa de l'estudiant en el procés de tutorització. El treball escrit s'avalua sobre la base d'una rúbrica que valora:

-Participació activa de l'estudiant en el procés de tutorització i desenvolupament del TFM (20 %).

-Aspectes formals (30 %).

-Contingut (50 %). 

 

-Defensa oral: Aquesta valoració (0-10) tindrà un pes del 40 %. Es tindrà en compte l'estructuració, fluïdesa, expressió oral, adequació al temps estipulat i argumentació i defensa del treball davant el tribunal. La defensa oral s'avalua sobre la base d'una rúbrica que valora:

-Qualitat de la memòria (20 %).

-Adequació de les diapositives (20 %).

-Qualitat de l'exposició (30 %).

-Argumentació i resposta a les preguntes del tribunal (30 %).

 

S'ha d'aprovar totes les parts almenys amb el 50 % de la nota.

 

La(s) matrícula(s) d'honor (MH) s'atorgarà(n), en funció de la normativa vigent, i sempre que l'alumnat obtinga almenys un excel·lent en cadascuna de les parts avaluades. La(s) MH s'atorgarà(n) a l'alumnat amb la nota més alta. En cas d'empat, s'atorgarà(n) sobre la base de la nota mitjana del primer curs del MUPGS.

 

 

ARTICLE 11 (NORMATIVA D'AVALUACIÓ).

-Realització fraudulenta de proves d’avaluació:

 

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

 

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

 

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero".