Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 270
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE02 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional i ajustar el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

CE03 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.

CE04 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.

CE07 - Formular hipòtesi de treball en investigació i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, aplicant el mètode científic.

CE09 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable.

CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.

CE16 - Conèixer en profunditat els distints models d'avaluació i intervenció en el camp de la psicologia general sanitària, així com les tècniques i procediments que se'n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut.

CE18 - Dissenyar, desenvolupar i, si escau, supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents en cada cas.

CG1 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant el seu exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries i a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.

CG2 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, on tinguen cabuda els components biopsicosocials d'aquesta, conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari i saber derivar al professional especialista corresponent.

CG3 - Desenvolupar el seu treball des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un exercici professional responsable que conduïsca a un grau d'excel·lència en el coneixement i aplicació del principi d'igualtat entre homes i dones.

Resultats d'aprenentatge

Valorar la importancia de la investigación en Psicología Clínica

Ser capaz de formular hipótesis de trabajo y recoger información y saber valorarla de forma crítica aplicando el método científico

Ser capaz de evaluar de forma crítica el trabajo clínico

Ser capaz de elaborar los resultados de la investigación, presentarlos y defenderlos

Ser capaz de analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica

Saber sintetizar e integrar los conocimientos y las competencias recibidas en un marco general, y aplicarlos en un trabajo de investigación

Conocer y saber utilizar las técnicas de investigación en Psicología Clínica