Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Projectes

30%

Trabajo en equipo cooperativo

30%

Criteris de superació

A)    Per a poder portar a terme el sumatori de cadascun dels apartats, l'alumnat haurà d'obtenir, almenys, el 50 % de la qualificació de cada prova.

B)    Proves Alumnat presencial:

- Assaig 30%

- Projectes 40%

- Treball en equip 30%

                Totes les proves són necessàries per a l'avaluació de l'alumnat.

C) Proves alumnat No presencial

- Assaig 30%

- Treball individual 30%

- Examen teóric 40%