Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

6.1. Continguts de les classes de teoria



En aquesta assignatura s'adquiriran els coneixements bàsics de Física, especialment d'electricitat i electromagnetisme.



TEMARI DETALLAT



Bloc temàtic 1: Electrostàtica, condensadors i dielèctrics.





Tema 1 Electrostàtica.



Introducció. Càrrega elèctrica. Conductors i aïllants. Llei de Coulomb. Camp elèctric. Camp elèctric creat per una càrrega puntual. Camp elèctric creat per una distribució continua de càrrega. Moviment de càrregues en un camp elèctric. Llei de Gauss, aplicacions. Potencial electrostàtic. Conductors en equilibri electrostàtic.



Tema 2. Condensadors i dielèctrics



Concepte de capacitat. Condensadors. Càlcul de la capacitat. Associació de condensadors. Energia d'un condensador. Dielèctrics.





Bloc temàtic 2: Electrocinètica.





Tema 3. Corrent continua


Corrent elèctric. Resistència i llei de Ohm. Associació de resistències. Força electromotriu. Llei de Joule. Energia i potència en circuits elèctrics. Multímetres. Resolució de circuits d'una malla.



Tema 4. Circuits de corrent continua


Definicions prèvies. Regles de Kirchhoff. Mètode dels corrents de malla. Càlcul de la resistència equivalent. Fonts de tensió i fonts de corrent. Teoremes de Thèvenin i Norton. Teorema de màxima transferència de potència.

Bloc temàtic 3: Magnetisme.





Tema 5. Interacció magnètica



Camp magnètic. Força de Lorentz. Força magnètica en un element de corrent. Acció d'un camp magnètic sobre un element de corrent. Moment dipolar magnètic.





Tema 6 .Fonts del camp magnètic i inducció



Llei de Biot y Savart. Teorema de Ampère. Flux magnètic. Inducció electromagnètica. Llei de Faraday- Henry. Inducció mútua i autoinducció.







6.2. Continguts de les classes de laboratori





En relació als ensenyaments pràctics al laboratori es proposen 5 sessions de 3 hores cadascuna. Es realitzaran 5 pràctiques de la llista següent:



Pràctica 1.- Introducció als mètodes experimentals de la Física.



Pràctica 2.- Maneig del polímetre. Circuit de corrent contínua.



Pràctica 3.- Maneig del osciloscopi. Descàrrega en un circuit RC.



Pràctica 4.- Díode. Portes Lògiques.



Pràctica 5.- Ressonància en circuits