IR2104 - Estructura de Computadors (Informàtica)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura requereix de huit hores de treball a la setmana. Quatre i mitja d'aquestes hores són presencials i s'organitzaran en 14 sessions de teoria de 2 hores i mitja cadascuna i en 11 sessions de laboratori de 2 hores cadascuna. Les quatre hores restants corresponen al treball que haurà de realitzar l'estudiant pel seu compte.

En les classes de teoria es treballarà en grups de preferiblement 3 estudiants. Les classes consistiran en la posada en comú i correcció de les activitats proposades en la sessió anterior, en l'estudi de nous conceptes i en la resolució d'exercicis relacionats amb la matèria d'estudi.

En les classes de laboratori es treballarà també en grups, sent recomanable que els grups siguen els mateixos que els de les classes de teoria. Les classes de laboratori consistiran en la realització d'exercicis relacionats amb l'arquitectura ARM.

El treball que haurà de realitzar l'estudiant pel seu compte consistirà en la preparació de les següents classes de teoria i de laboratori per mitjà de la realització d'una sèrie de tasques que estaran indicades en els corresponents entregables. A més de l'estudi per a la preparació dels dos exàmens d'objectius bàsics i l'examen final.