Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

50%

Avaluació continuada

50%

Criteris de superació


 Avaluació contínua (50%)

- Exercicis teorico-pràctics (no recuperables): 20%.

- Exercicis teorico-pràctics (recuperables): 10%.

- Lliurament del treball d'Eco-concepte (recuperable): 20%

Prova final (50%, recuperable)

- Examen (continguts, exercicis i problemes): 30%

- Lliurament anàlisi ACV: 20%

A) Per a aprovar l'assignatura, la suma de les qualificacions de les activitats d'avaluació ha de ser igual o superior a 5.

L'examen de la prova final pot qualificar-se amb un examen parcial. La presentació a un parcial substitueix a la seua avaluació en la prova final de la primera convocatòria.

La nota de les activitats no recuperables es conservarà per a la segona convocatòria. La nota de les activitats recuperables i superades es conservarà per a la segona convocatòria.

Al costat de la publicació de les qualificacions de la primera convocatòria s'indicaran les activitats d'avaluació contínua recuperables i els criteris del lliurament d’anàlisis ACV a realitzar per a la segona convocatòria.

Revisió d'exàmens davant el professorat:

L'alumnat que, per causa justificada, considere que la qualificació dels seus exercicis o examen ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dades que es publiquen i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica:

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, "l'estudiantat haurà d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (article 5.7).

I, d'acord amb el seu article 11:

"l'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització d'aquestes proves d'avaluació.

Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de "zero" en l'avaluació de la corresponent activitat.

En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de "zero", en aquesta convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador".

D’aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.