Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Prova final

65%

Avaluació continuada

35%

Criteris de superació

Si seguim les directrius del pla d'estudis, l'avaluació contempla dues parts diferenciades:

  • Avaluació contínua, amb un pes del 35% en la qualificació final.
  • Examen final, amb un pes del 65% en la qualificació final.
L'avaluació contínua, per la seua banda, consta de:

  • Projecte del curs, PROJ (No recuperable). Desenvolupament, presentació i memòria d'un projecte plantejat en l'assignatura. Pes: 20% de la qualificació final. La nota del projecte del curs no és recuperable en segona convocatòria.
  • Avaluació de pràctiques de laboratori, PL (Recuperable). Assistència a les pràctiques i la realització de les memòries corresponents a les sessions. Pes: 14% de la qualificació final. La nota de les pràctiques de laboratori pot recuperar-se en segona convocatòria mitjançant una prova escrita (descripció d'alguna pràctica o aplicació a un cas) que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria.
  • Resolució de problemes i casos en classe de teoria, PB (Recuperable). Pes: 1% de la qualificació final. La nota de la resolució de problemes i casos en classe de teoria pot recuperar-se en segona convocatòria mitjançant la ressolució, correcció i reflexió de la correcció d'un o diversos problemes que el professorat proporcionarà a l'estudiantat. Aquest procés es durà a terme abans de l'examen de segona convocatòria.

L'examen final pot constar de preguntes teòriques i qüestions i problemes pràctics similars als realitzats en les classes de problemes. Com s'ha indicat anteriorment, posseeix un pes del 65% de la qualificació final. Es realitzarà en la data aprovada per la Junta de Centre i publicada en el SIA.

Amb caràcter general, les puntuacions finals estaran en el rang 0-10 i es considerarà aprovada l'assignatura amb una qualificació major o igual a cinc (5).

Per a considerar les notes obtingudes en avaluació contínua (pràctiques de laboratori i projecte), serà necessari que la nota obtinguda en l'examen siga igual o superior a quatre (4). En el cas que la nota de l'examen siga inferior a 4, la nota final serà la de l'examen, amb un pes del 100%.

Primera convocatòria ordinària

La qualificació final de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària (gener) s'obtindrà de la següent manera:

  • Si s'obté una puntuació mínima de 4 sobre 10 punts en la part corresponent a l'examen, la qualificació final es calcularà segons la següent fórmula:

Qualificació = 0,20* PROJ + 0,14 * PL + 0,01 * PB + 0,65*EX

On: 

PROJ: projecte del curs

PL: pràctiques de laboratori.

PB:  problemes i casos en classe de teoria.

EX: examen final.

  • En cas contrari (puntuació de l'examen menor a 4 punts sobre 10), la qualificació final coincidirà amb la de l'examen final:

Qualificació = EX


L'alumnat es considerarà com presentat en primera convocatòria si es presenta a l'examen final d'aquesta.

Segona convocatòria ordinària

En la segona convocatòria ordinària (juny), l'alumnat que haja suspès la part de pràctiques de laboratori podrà recuperar-la mitjançant una prova escrita (descripció d’alguna pràctica o aplicació a un cas) que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen teòric de la segona convocatòria. 

El projecte del curs i la nota de resolució de problemes i casos en classe de teoria no son recuperable en segona convocatòria; es conservarà la nota obtinguda en primera convocatòria.

Quant a la nota de l'examen, serà l'obtinguda en l'examen final de la segona convocatòria.

La qualificació final s’obtindrà de la següent manera:

  • Si s'obté una puntuació mínima de 4 sobre 10 punts en la part corresponent a l'examen, la qualificació final es calcularà segons la següent fórmula:

Qualificació = 0,20* PROJ + 0,14 * PL + 0,01 * PB + 0,65 * EX

  • En cas contrari (puntuació de l'examen menor a 4 punts sobre 10), la qualificació final coincidirà amb la de l'examen final:

Qualificació = EX

 L'alumnat es considerarà presentat en segona convocatòria si es presenta a l'examen final d'aquesta.

 Revisió d'exàmens davant el professorat

L'alumnat que, per causa justificada, considere que la qualificació dels seus exercicis o el seu examen ha de ser revisada, podrà sol·licitar la revisió segons el procediment i les dates que es publiquen, i que es regiran pel que indiquen els articles 20 i 21 de la Normativa d’avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I.

Honestedat acadèmica 

En compliment de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I, «l’estudiantat ha d’abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d’avaluació.”

I, conforme a l’article 11 de la mateixa:

«l’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador.”

D’aquesta manera, tenint en compte sengles articles de la normativa, les sanciones que es deriven del frau en proves d’avaluació seran d’aplicació a tot l’alumnat implicant en l’incident.