Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Prova final

70%

Avaluació contínua

30%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es distribueix de la següent manera:

- Avaluació continuada: 30%

- Prova final: 70%.

Per a considerar com aprovada l'assignatura és necessari obtindre una nota final igual o superior a 5 sobre 10; requerint-se, en qualsevol de les convocatòries, una nota mínima en la prova final de 4 sobre 10 per a fer mitjana amb les activitats d'avaluació continuada.


L'avaluació continuada està conformada per les següents activitats:

a) Pràctiques de laboratori, PL (20% de la nota), la seua qualificació es correspondrà amb la mitjana de les notes obteses en les diferents pràctiques de laboratori, i que tindrà en consideració l'assistència a les sessions pràctiques i la valoració de la documentació relacionada amb les mateixes (memòries, tests, resolució de casos, projectes, etc.) a presentar, en grup, en el termini establert a tal fi. La nota de cada pràctica només s'aplicarà a les persones assistents a la corresponent sessió de laboratori. També existirà la possibilitat de fer una coavaluació intra-grup. A efectes de la consideració de presentat en una convocatòria, aquest conjunt d'activitats té un caràcter unitari (si s'assisteix a una pràctica, es considera tota l'activitat en conjunt de cara a la consideració de presentat).

b) Treball d'avaluació continuada, TR (10% de la nota), la seua qualificació es composa de la resultant de ponderar l'avaluació obtesa en el/s entregable/s associat/s al mateix, multiplicada per un coeficient de coavaluació intra-grup, que permetrà l'avaluació de cada integrant del grup per part de la resta del grup (si el treball es realitzara en grup).. El treball d'avaluació continuada consistirà en el desenvolupament de documents sobre materials d'interés per a l'assignatura, conceptes vistos en la mateixa, problemes a resoldre, o activitats similars. Aquesta activitat no és recuperable en segona convocatòria, i s'aplicarà la nota obtesa en ambdues convocatòries de l'assignatura.


La prova final de l'assignatura, EX, consistirà en un examen teòric-pràctic sobre tot el temari de l'assignatura. No obstant, i de manera opcional, es podrà optar a que part del temari de l'assignatura siga avaluat en exàmens parcials que, en cas d'aprovar-se (amb nota, almenys, de 5/10) eliminaran matèria en la prova final. Si el resultat dels parcials és suspens, o no es desitja optar a la seua realització, s'avaluarà tot el temari en la prova final.


Primera convocatòria:

La qualificació final en primera convocatòria ordinària s'obtindrà de la següent manera:

Qualificació = 0,2*PL + 0,1*TR + 0,7*EX


L'estudiantat es considerarà presentat en primera convocatòria si es presenta a la prova final i roman en l'examen durant més de 15 minuts o si, havent optat a la realització dels parcials, es presenta a un conjunt d'activitats d'avaluació superior al 60% de la nota.


Segona convocatòria:

En la segona convocatòria ordinària, l'estudiantat que tinga suspesa la part de les pràctiques de laboratori, podrà recuperar aquesta activitat, en conjunt, mitjançant un examen escrit que es desenvoluparà el mateix dia de l'examen de la prova final de la segona convocatòria. A l'alumnat que no li compute nota en alguna pràctica, bé per no haver assistit a alguna de les sessions, bé per no haver presentat la documentació requerida d'alguna de les pràctiques en el termini establert; tampoc li serà avaluada aquesta part en la segona convocatòria. En qualsevol cas, la nota recuperada de pràctiques en segona convocatòria serà de 5 si es supera la prova de recuperació de pràctiques (amb, almenys un 5 sobre 10); en cas contrari, es mantindrà la nota de pràctiques inicialment obtesa.

En la segona convocatòria ordinària, la prova final de l'assignatura s'avaluarà mitjançant un únic examen teòric-pràctic de tot el temari de l'assignatura. Si en la primera convocatòria la nota de la prova final era de, almenys, 5 sobre 10, es pot optar per guardar aquesta nota per a la segona convocatòria; en cas contrari (si no es va assolir eixa nota mínima, o no es guarda la nota (es realitza, per tant, la prova final de la segona convocatòria)), no es guardarà la nota de les proves d'avaluació parcial realitzades durant el curs i la nota final es calcularà a partir de la qualificació obtesa en l'examen de la prova final de la segona convocatòria.


Així, la qualificació final en segona convocatòria s'obtindrà de la següent manera:

Qualificació = 0,2*PL + 0,1*TR + 0,7*EX


L'estudiantat es considerarà presentat en segona convocatòria si es presenta a la prova final (on s'inclou la prova de recuperació de pràctiques de laboratori).


Revisió de qualificacions davant del profesor

Els alumnes que consideren que la qualificació dels seus exercicis o del seu examen ha de ser revisada, podran sol·licitar la seua revisió segons el procediment i dates que es publiquen, i que es regiran pel que s'indica en els articles 20 i 21 de la “Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I”.


Honestedat Acadèmica

En cumplimient de la Normativa d'Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, "l' estudiantat ha d'abstenir-se de la utilització o cooperació en procediments fraudulents en les proves d'avaluació" (artícle 5.7).

I, conforme a l'article 11 de la mateixa:

"L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació. 

Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l'avaluació de la corresponent activitat.

En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procesiment sancionador".

D'aquesta manera, tenint en consideració els esmentats articles de la normativa, les sancions que es deriven del frau en proves d'avaluació seran d'aplicació a tot l'estudiantat implicat en l'incident.