Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

-Classes de Teoria:

S'adoptarà una metodologia principalment magistral, buscant un enfocament receptiu. S'intentarà, en la mesura del possible, utilitzar metodologies dialèctiques, buscant un aprenentatge per descobriment. Per això, s'intentaran incorporar activitats de preguntes / problemes, o de treball cooperatiu, i de participació activa en el desenvolupament de les sessions.

Com a recursos didàctics s'utilitzaran diapositives projectades combinades amb la pissarra. També es podran mostrar a classe diferents materials reals o realitzar experiments senzills amb els mateixos. Es podran també integrar vídeos per complementar l'aprenentatge dels conceptes vists. D'altra banda, la utilització de l'entorn Moodle de l'Aula Virtual permetrà poder posar a disposició dels alumnes transparències dels diferents temes, gravacions en vídeo de les classes, enllaços a material d'internet addicional, etc.

-Classes de Problemes:

S'emprarà principalment una metodologia magistral, plantejant les formes de resoldre els diferents tipus de problemes. També es pot adoptar una metodologia dialèctica buscant la col·laboració dels / les estudiants en la resolució dels exercicis.

Un cop els / les estudiants hagin vist exemples bàsics, que els donin les pautes suficients per abordar problemes similars per si mateixos, es poden establir activitats que fomenten l'aprenentatge per descobriment, bé de forma autònoma (demanant que resolguen i lliuren diferents problemes), o de manera cooperativa.

-Classes Pràctiques de Laboratori:

En el desenvolupament d'aquestes sessions s'utilitzarà la classe magistral a la introducció de la pràctica (o la metodologia de classe invertida). Després de la introducció teòrica, es farà servir el mètode tutorial a l'hora de guiar el desenvolupament de la pràctica pròpiament dita.

-Classes de Tutories:

En aquestes sessions, la metodologia serà tutorial.

-Classes de Seminaris:

Es plantegen principalment classes magistrals. No obstant això, al realitzar-se per grups permetrà un major grau d'interacció professorat-alumnat, permetent en ocasions un entorn dialèctic.

Així mateix, durant tot el curs acadèmic els / les estudiants podran dirigir-se a l'professorat en els seus horaris de tutories i mitjançant l'Aula Virtual per resoldre de manera directa i personalitzada els dubtes que es puguen plantejar arran dels continguts exposats en les diferents classes.

D'altra banda, en cas de causes de força major, qualsevol de les classes podria ser impartida usant recursos en línia (classes per videoconferència grupal, usant gravacions o vídeos, presentacions, material de llibres de text, internet, etc.).