Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari


TEMARI DE TEORIA I PROBLEMES

PART 1: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Tema 1. Descripció d'una mostra

    1. Introducció
    2. Distribucions de freqüències
    3. Mètodes gràfics
    4. Mesures descriptives
    5. Descripció de la població

Tema 2. Descripció conjunta de diverses variables
 
    1. Introducció
    2. Distribucions de freqüències bivariantes
    3. Representació gràfica
    4. Mesures de dependència lineal
    5. Recta de regressió

PART 2: PROBABILITAT

Tema 3. Successos i probabilitat

    1. Espai mostral
    2. Definició de probabilitat. Propietats.
    3. Probabilitat condicional
    4. Independència
    5. Teorema de la probabilitat total. Teorema de Bayes.

Tema 4. Variables aleatòries discretes

    1. Introducció
    2. Distribució binomial
    3. Distribució de Poisson
    4. Funció de probabilitat. Funció de distribució

Tema 5. Variables aleatòries contínues

    1. Introducció (funció de densitat, funció de distribució)
    2. Distribucions contínues: uniforme, exponencial i normal
    3. Mostres aleatòries. Un altre tipus de mostreig
    4. Teorema central del límit
    5. Distribucions en el mostreig


PART 3: INFERÈNCIA ESTADÍSTICA

Tema 6. Introducció a la inferència estadística
   
    1. Introducció
    2. Estimació: puntual i intervals de confiança per a mitjanes, variàncies i proporcions
    3. Contrast d'hipòtesi
    4. Disseny d'experiments

TEMARI DE PRÀCTIQUES

Bloc 1. ESTADÍSTICA:

1.    Introducció
2.    Descripció d'una variable (Tema 1)
3.    Descripció conjunta de diverses variables (Tema 2)
4.    Control estadístic de qualitat. Probabilitat (Temes 1, 2, 3, 4 i 5)
5.    Distribucions de probabilitat (Temes 3, 4 i 5)
6.    Estimació. Contrast d'hipòtesi (Tema 6)

Bloc 2. MÈTODES NUMÈRICS:

1.    Introducció
2.    Resolució (arrels) d'equacions. Optimització
3.    Equacions algebraiques lineals. Valors propis. Components principals
4.    Ajust de corbes (funcions)
5.    Diferenciació i integració numèrica
6.    Equacions diferencials