Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

19 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

0,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE1 - Aptitud per a utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l’àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístiques d’anàlisi estadística.

CE24 - Comunicar-se de forma efectiva oralment i per escrit, redactant informes, memòries i tota la documentació escrita i gràfica necessària per a transmetre les idees i projectes realitzats.

CG3 - Raonament crític.

CG4 - Aprenentatge autònom

Resultats d'aprenentatge

CG4.F01.02 Ser capaç d'utilitzar l'estadística com a mitjà per a resoldre qüestions o sostindre una posició a partir de la informació disponible.

CG3.F01.02 Analitzar resultats obtinguts en la resolució de problemes relacionats amb els coneixements teòrics adquirits.

CE24.F01.02 Ser capaç de comunicar solucions de problemes estadístics amb la utilització d’un llenguatge estadístic apropiat.

CE1.F01.05 Ser capaç de calcular i interpretar mesures descriptives, gràfiques i numèriques; de determinar i representar la recta de regressió, valorar la qualitat de l'ajust i fer prediccions.

CE1.F01.04 Ser capaç de determinar i interpretar intervals de confiança; de plantejar i resoldre un contrast d'hipòtesi i interpretar-ne el resultat.

CE1.F01.03 Ser capaç, utilitzant l'ordinador, de representar les principals gràfiques de control de qualitat i interpretar-les; calcular probabilitats i quantils associats a les principals distribucions.

CE1.F01.02 Ser capaç de formular i determinar la probabilitat d'un succés; reconèixer i resoldre problemes amb el model binomial, Poisson i normal.