Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

ES2015 - Fonaments Tàctics en el Joc i els Esports Col·lectius

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Criteris de superació

1.- Examen escrit 50% de la qualificació. S'haurà d'obtindre un mínim de 2,5 punts sobre 5. Prova excloent i recuperable.

2.- Resolució d'exercicis i problemes. 50% de la qualificació.

2.1.- 20% de la qualificació s'obtindrà per la realització d'exercicis pràctics de l'assignatura. S'haurà d'obtindre un 1 sobre 2 per a superar l'assignatura. Prova excloent i recuperable.

2.2.- 30% de la qualificació s'obtindrà per la resolució d'exercicis i/o problemes. No recuperable.

L'assistència i participació en les sessions pràctiques és obligatòria, la no assistència i participació en el 80% de les sessions pràctiques suposa la pèrdua de l'apartat 2.2 (30% de la qualificació) de la nota final.

Per a la superació de l'assignatura, resulta requisit indispensable obtindre en l'apartat 1 una qualificació mínima de 2,5 punts sobre 5, en l'apartat 2.1 obtindre 1 punt sobre 2 i que la suma total dels apartats de l'avaluació supere els 5 punts sobre 10.

En cas de no superar l'apartat 1, la qualificació final serà la d'aquest apartat ponderat de 0 a 10 punts. En el cas que no supere l'apartat 2.1 la qualificació final es ponderarà de 0 a 10.

En el cas de no superar l'assignatura en primera convocatòria, l'alumnat podrà recuperar els apartats recuperables que no haja superat, conservant la qualificació de l'apartat recuperable.

L'alumnat que no complete l'apartat d'avaluació 1 obtindrà la qualificació de no presentat.


REALITZACIÓ FRAUDULENTA DE PROVES D'AVALUACIÓ

Tal com s'estableix en l'Article 11 de la Normativa d'avaluació dels estudis oficials de grau i màster de la Universitat Jaume I (aprovada pel Consell de Govern núm. 3 de 13 de març de 2017), sobre la realització fraudulenta de proves d'avaluació:

1. L'alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d'avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d'una prova d'avaluació, implicaran la qualificació de zero en l'avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d'avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de zero, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d'un procediment sancionador.