Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1810 - El Desenvolupament Motriu. Salut i Creixement

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració i/o exposició de treballs

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

Tipus de prova:

a) Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 50%

b) Presentacions orals i pòsters 10%

c) Execució de tasques pràctiques 20%

d) Elaboració i/o exposició de treballs 20%


Requisits d'avaluació:

Per a poder superar l'assignatura serà necessari haver realitzat totes les activitats proposades, i obtenir una puntuació mínima de 4 punts sobre 10 en cadascuna de les proves d'avaluació per a poder efectuar la mitjana i que aquesta siga igual o superior a 5 punts sobre 10.

Les notes de les diferents proves d'avaluació es mantindran al llarg de les convocatòries oficials d'un curs acadèmic. En les posteriors convocatòries, l'alumnat ha de realitzar de nou totes les parts de la matèria assenyalades amb anterioritat per a superar l'assignatura.

a.  L'examen escrit (50%):

Es realitzarà un examen teòric dels continguts treballats durant el semestre. 

  • Apunts. 
  • Llibres de lectura. 
  • Capítols de llibres. 
  • Articles de revistes. 
  • Articles d'Internet. 
  • Tasques realitzades en classe. 

Solament es poden presentar a aquest examen els estudiants i les estudiantes que hagen assistit a més del 70% de les sessions pràctiques i superat totes les activitats sol·licitades.

Aquesta prova solament serà recuperable en la 2a convocatòria

b. Presentacions orals i pòsters (10%)


Realització i presentació a classe d'un treball d'ampliació d'informació dels continguts proposats a l'assignatura.

Aquest treball es concretarà al llarg del semestre en les classes teòriques.


Aquesta prova solament serà recuperable en la 2a convocatòria

 

c. Execució de tasques pràctiques (20%):

 Elaboració i impartició d'una proposta pràctica per a nens i nenes d'educació infantil centrat en un o mes apartats del temari: 

 La pràctica es revisrà amb el professorat abans d'impartir-la.

Nombre de components: s'establirà a l'inici del semestre segons el nombre d'estudiants matriculats i matriculades en l'assignatura.
  • El material a utilitzar en la sessió ha de ser sol·licitat al Servei d'Esports amb una antelació de 24 h.

L'alumnat deurà assistir mínim al 70% de les propostes pràctiques. 

Aquesta prova solament serà recuperable en la 2a convocatòria

d. Elaboració i/o exposició de treballs (20%)

A partir del tema triat del Bloc III es presentarà una proposta motriu

El treball seguirà el guió adjunt: 

1.     Índex. 

2.     Introducció i justificació. 

3.      Marc teòric

4.     Fitxes argumentades. 

6.     Conclusions. 

7.     Bibliografia.

 

Aquesta prova solament serà recuperable en la 2a convocatòria

En cas de no presentar totes les proves, l'alumnat obtindria la condició de "No Presentat".