Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1810 - Didàctica de l'Educació Física

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 20
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DD34 - Comprendre els principis que contribueixen a la formació cultural, personal i social des de l'educació física.

DD35 - Conèixer els elements del currículum, la seua aplicació pràctica dins de l'ensenyança de l'educació física.

DD36 - Adquirir recursos per a fomentar la participació al llarg de la vida en activitats esportives dins i fora de l'escola.

DDUJI06 - Saber dissenyar activitats de l'educació física i la seua relació amb altres disciplines.

DDUJI07 - Ser capaç de conèixer, diferenciar i aplicar diferents mètodes i estils d'ensenyament, segons el context en el qual desenvolupe la seua labor professional, i d'acord amb el nivell de l'alumnat, les característiques del contingut i la pròpia idiosincràsia del professorat.

DDUJI08 - Ser capaç de dissenyar sessions d'educació física a partir d'un estil d' ensenyament valorant la relació ensenyament-aprenentatge-objectiu.

DDUJI09 - Tenir capacitat de reflexió sobre el procés d'ensenyament/aprenentatge, els diferents tipus organitzatius i les distintes metodologies d'aplicació didàctica dins de les classes d'Educació Física.

P05 - Participar en l'activitat docent i aprendre a saber fer, actuant i reflexionant des de la pràctica en anglès.

Resultats d'aprenentatge

R11 - Ser capaç de seleccionar el material i l'equipament més adequat per a l'objectiu plantejat en el disseny i posada en pràctica d'una sessió d'educació física.

R11 - Ser capaç de dissenyar sessions d'educació física de manera organitzada.

R11 - Ser capaç de dissenyar i seleccionar les tasques motrius més adequades per a l'objectiu plantejat en el disseny i posada en pràctica d'una sessió d'educació física.

R11 - Ser capaç de conèixer els elements de l'educació física que contribueixen a la formació integral de la persona i aplicar-los en la seua labor professional.

R11 - Ser capaç d'impartir sessions d'educació física amb l'estructuració de vocabulari i l'ordenació en la informació a l'alumnat.

R11 - Aplicar i desenvolupar recursos en el centre i en la comunitat que permeten la participació de la ciutadania en activitats esportives.