Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HU1537 - Literatura Catalana

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Tipus de prova:

- Elaboració i/o exposició de treballs: 40 %

- Examen teòric i pràctic: 60 %

Criteris de superació de l'assignatura:

a) Superar l’examen i el treball elaborat. Per tal d'avaluar els continguts d'una manera racional, opcionalment i de manera consensuada, se'n podrà fer un examen parcial.

b) Del treball, se'n valorarà també l'exposició i els aspectes pedagògics. L'estudiantat que no puga assistir a classe per motius justificats tindrà una nota única de l'examen teòric i pràctic.

L'examen parcial és recuperable en l'examen teòric de la primera convocatòria. L'examen de la primera convocatòria és recuperable en la resta de convocatòries del curs.

La resta d'activitats no són recuperables i es realitzaran durant el semestre en el qual s'imparteix la docència de l'assignatura. En la segona convocatòria, només es tindrà en compte l'examen teòric i pràctic.

Es considerarà "No presentat o presentada" l'alumnat que no realitze l'examen escrit.