Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

DR1052 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

El TFG comprén la redacció de l'estudi individual sobre una matèria concreta de forma singular i la posterior defensa en públic del mateix en els termes regulats en la normativa de l’UJI.

Tal estudi ha de comprendre una estructura mínima, que incloga els apartats següents: índex, introducció, desenrotllament, conclusions i bibliografia, a més dels corresponents Annexos, si és el cas.

L'extensió del treball ha de ser, com a mínim, de 35 pagines, i com a màxim 40, sense comprendre Annexos i bibliografia, a la qual cosa ha d'afegir-se un resum del treball, amb una extensió de 10 folis.

El resum del treball ha de presentar-se en anglés. La resta del treball ha de ser presentat en espanyol o valencià. L'exposició oral ha de fer-se en espanyol, valencià o anglés, a elecció de l'estudiant, i amb ajuda de mitjans audiovisuals o sense ells, també a elecció de l'estudiant.

La defensa consistirà en l’exposició de les conclusions més rellevants obtingudes en un període de 10 minuts. Posteriorment, el tribunal farà totes aquelles observacions i preguntes que considere oportunes, amb la finalitat que l'alumne/a puga demostrar que ha adquirit els coneixements necessaris per poder aprovar l'assignatura.

Per poder aprovar l'assignatura és necessari aconseguir una nota de 5 sobre 10.

S'entén que l'estudiant s'ha presentat quan defensi el treball davant del tribunal.