Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

És obligació del tutor o de la tutora l'entrega a través de l'aula virtual de:

·         Autorització de defensa del TFG (en la data d'entrega del TFG).

·          Informe del TFG tutelat (segons el model facilitat en l'aula virtual). Aquest informe ha de tenir en compte els criteris indicats a continuació:

 

Criteris d'avaluació

Ponderació orientativa

Descripció dels criteris d'avaluació

Estructura i format

10%

 • Organització adequada i coherent del treball.
 • Grau de relació i connexió a la presentació dels diferents apartats.
 • Ús adequat dels termes. Expressió escrita i gramàtica.
 • Adequació al format establert normes de cites i referències.

Objectius

10%

 • Grau de claredat i concisió dels objectius definits.
 • Aplicació dels coneixements i competències adquirits en el grau.
 • Revisió de conceptes i eines i fonts d'informació consultades.

Revisió de conceptes i eines i fonts d'informació consultades

15%

 • Plantejar un marc conceptual on se situa el treball.
 • Grau d'actualitat i adequació de les fonts consultades.
 • Utilització de referències en les quals es basen els arguments, la discussió i l'avaluació.

Metodologia

15%

 • Explicació del procediment utilitzat per a l'anàlisi de la informació.
 • Grau de coherència en el procediment utilitzat per realitzar el treball.

Claredat i profunditat de l'anàlisi realitzada

20%

 • Grau de coherència entre els objectius plantejats i els resultats obtinguts.
 • Grau de coherència entre el marc conceptual utilitzat i els resultats obtinguts.
 • Justificació de les afirmacions realitzades i solidesa de les argumentacions.
 • Claredat dels resultats obtinguts.

Conclusions

10%

 • Presentació de conclusions basades en l'anàlisi dels resultats obtinguts.
 • Inclusió de recomanacions.

TOTAL          

80%

 

 

El coordinador o la coordinadora del Treball de Final de Grau és responsable de verificar que la Comissió d'Avaluació dispose de tots els documents necessaris per a realitzar la seua comesa, incloent-hi una versió en pdf del Treball de Final de Grau i de l'informe del tutor.

 

Procediment de defensa i avaluació del Projecte:

1) La composició de la Comissió Avaluadora serà determinada d'acord amb la normativa aplicable de la Universitat Jaume I. El tutor o la tutora del projecte no podrà formar part de la Comissió
 
2) L'estudiant defensarà el Treball de Final de Grau en sessió pública. La presentació ha de tractar sobre les troballes fonamentals del projecte, tindrà una durada màxima de 10 minuts.
 
3) Després de la presentació l'estudiant o l'estudianta ha de contestar les preguntes i comentaris de la Comissió.
 
4) L'estudiant o l'estudianta serà informat amb la suficient antelació de la data i hora de la defensa del Treball de Final de Grau.
 
5) S'entén que l'estudiant o l'estudianta es presenta a l'examen, únicament si defensa el Treball davant la Comissió Avaluadora.
 
6) La nota final del Treball de Final de Grau està en funció de la qualitat del treball i de la presentació. L'informe del tutor també serà pres en consideració. En concret, la Comissió d'Avaluació puntuarà el treball d'acord amb els següents criteris (art. 10.4):
 

Criteris d'avaluació

Ponderació orientativa

Qualitat científica i tècnica del Treball de Final de Grau

80

Qualitat de la presentació

20

    Donant la particularitat de aquesta assignatura, no hi han activitats.

  7) Per a superar l'assignatura l'estudiantat han d'obtenir més del 50% de la nota. Per tal de considerar que una persona s'ha presentat a una convocatòria és necessari presentar-se a l'examen.