Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

FC1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

                         I. Contingut del Treball de Final de Grau
 
A principis d'octubre, el Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I publicarà un llistat de temes susceptibles de ser analitzats pels estudiants i per les estudiantes en el marc del TFG, els quals versaran sobre la dimensió financera i comptable de l'empresa. Al costat de cada tema, el Departament indicarà el nom del professor o de la professora responsable de la tutorització del treball. Una vegada publicat el llistat, l'alumnat tindrà un termini de 15 dies per a obtenir informació sobre el contingut i naturalesa dels treballs, i ordenar les seues preferències al respecte. Al llarg del mes de novembre, els temes seran assignats als estudiants i a les estudiantes tenint en compte les seues preferències i el seu expedient acadèmic.
 
 
                        II. Aspectes formals
 
El TFG és el punt de partida de la carrera professional de l'estudiantat. Formarà part del seu currículum vitae, i serà considerat com una carta de presentació per accedir a un lloc de treball. Per això, en redactar el document final ha de cuidar tots els detalls, tant en el fons com en la forma, i utilitzar un estil directe que no faça perdre el temps del lector, amb la solvència tècnica, rigor formal i profunditat que s'espera d'un professional en exercici.
 
Aspectes generals
 
· El TFG ha de ser redactat en anglès amb una extensió d'entre 8.000 i 12.000 paraules, incloent-hi un resum que tindrà una extensió màxima de 150 paraules.
· Els TFG han de comptar amb una estructura mínima que incloga índex, introducció, mètode, resultats, discussió, conclusions i bibliografia.
· Tot el text ha d'estar mecanografiat a un espai i mig, font Arial, cos 11, i amb amplis marges (superior i inferior de 2,5 cm, esquerre i dret de 3 cm). Les notes a peu de pàgina s'escriuran en font Arial, cos 10.
· Les pàgines han de ser numerades en nombres aràbics a la part inferior.
 
 
Caràtula i índex
 
La primera pàgina inclourà el nom complet de la titulació, l'any acadèmic, el títol del treball, nom i cognoms de l'autor o autora i l'adreça de correu electrònic; nom i cognoms del tutor o tutura del treball; resum; codis JEL; i si s'escau els agraïments a les persones i institucions que han col·laborat en l'elaboració del TFG. Les pàgines següents inclouran l'índex del treball, que constarà de dues parts. En la primera es presentarà el paginat que fa referència als epígrafs del text, i en la segona, el corresponent a les taules i figures, que hauran d'estar convenientment titulades.
 
Cos principal del text
 
A continuació, en pàgina separada, s'inclourà de nou el títol del treball, seguit de la introducció, que justificarà i enunciarà els objectius del mateix, descriurà breument els resultats obtinguts i presentarà l'estructura del document, el disseny correspon al seu autor o autora, d'acord amb el tema escollit i sota la supervisió del tutor o tutora. El treball inclourà una secció dedicada a les conclusions de l'estudi, que oferirà un resum dels resultats obtinguts destacant la seua importància professional o acadèmica. Finalment, l'autor o l'autora reconeixerà les limitacions del treball en aquesta secció i valorar les possibilitats d'ampliar l'estudi en el futur.
 
Figures i taules
 
Les taules i figures, distribuïdes al llarg del text han d'estar ordenades en nombres aràbics, seguits de títols descriptius molt breus. Les dades de les taules s'han de presentar en columnes i ometent decimals no significatius. Els detalls importants apareixeran com a notes a peu de taula o figura. En el text totes les il·lustracions, gràfics, i mapes, es denominen figures".
 
Referències bibliogràfiques
 
D'acord amb el tutor o la tutora del TFG es triarà entre dues opcions:
 
• OPCIÓ 1 (treballs d'orientació econòmica)
 
Harvard System of Referencing Guide, disponible en: http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm. Se situaran al final del document i ordenades per ordre alfabètic.
 
• OPCIÓ 2 (treballs d'orientació jurídica)
 
a) Cita d'un llibre: la primera cita serà p. ex.: CONDE, A., El contrato de charter aéreo, ed. Comares, Granada, 2008, p. 56. Les següents cites seran pàg. ex.: CONDE, A. El contrato de charter aéreo, cit. p. 90.
 
b) Cita d'un article de revista: la primera cita serà p. ex.: ENCISO, M., «Crisis de constructoras e inmobiliarias y protección de los compradores», RDCP, 2010, pp. 119 y ss., en p. 121. Les següents cites seran pàg. ex.: ENCISO, M., Crisis de constructoras e inmobiliarias…, cit., p. 125.
 
c) Cita d'un capítol en una obra col · lectiva: la primera cita serà p. ex.: FRIGOLA, A., «El adquirente de vivienda ante el concurso inmobiliario», en J.A. García-Cruces (dir.), Crisis inmobiliaria y Derecho concursal, ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2009, pp. 167 y ss., en p. 169. Les següents cites seran p. ex.: FRIGOLA, A., «El adquirente de vivienda…», cit., p. 170.
 
 
                           III. Dipòsit
 
Per a la defensa del TFG serà imprescindible el vistiplau del tutor (art. 8.2 Normativa UJI), que ha de remetre un informe al coordinador del TFG (art. 8.4 Normativa UJI) en què conste la seua avaluació (art. 8.2 Normativa UJI). Aquesta avaluació podrà ser tinguda en compte per la Comissió Avaluadora (art. 10.5 de la Normativa UJI).
 
Obtingut el vistiplau del tutor, i amb almenys quinze dies naturals d'antelació a la defensa del treball, l'estudiant o estudianta ha de carregar una versió electrònica del TFG en l'espai previst a l'efecte en la pàgina web de l'assignatura, i dipositar dues còpies en paper en la Secretaria de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I, la quAL expedirà justificant de recepció.
 
 
                         IV. Defensa
 
El TFG serà defensat en anglès davant d'una Comissió Avaluadora composta per tres professors del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I, entre els quals no figurar el tutor del treball. L'acte de lectura i defensa del treball tindrà lloc EN la tercera setmana de juny en primera convocatòria, i en la tercera setmana de juliol en segona convocatòria. La durada de l'exposició no serà superior a deu minuts, sense incloure en aquest període de temps la discussió posterior que susciten les preguntes i comentaris formulats pels membres de la Comissió. Finalitzada la defensa del TFG, la Comissió Avaluadora comunicarà als estudiants la qualificació obtinguda.
 
 
QUADRE DE DATES RELLEVANTS
 

Publicació del llistat de temes

Finals de setembre-principi d'octubre de 2021

Assignació de temes a l'estudiantat

Novembre de 2021

Dipòsit de la convocatòria extraordinària Previsiblement a meitat-finals de octubre/novembre de 2021
Defensa de la convocatòria extraordinària Durant el mes de novembre/desembre de  2021

Dipòsit de la primera convocatòria

Previsiblement la segona setmana de maig de 2022

Defensa de la primera convocatòria

Previsiblement la segona setmana de juny de 2022

Depòsit de la segona convocatòria

Previsiblement la tercera setmana de juny de 2022

Defensa de la segona convocatòria

Previsiblement la segona setmana de juliol de 2022