Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

No hi ha temari ajustat al desenrotllament del TFG com a tal. Dependrà del tema triat per l'alumne, així com de la tipologia concreta del treball a desenrotllar.

A mode de referència, i d'acord amb el que preveu el marc reglamentari, el contingut del TFG podrà correspondre a les tipologies següents:

A) PROJECTE EMPRESARIAL relacionat amb alguna/es de les disciplines treballades a la titulació, com ara un pla de màrqueting, pla d'operacions, pla organitzatiu i de RRHH, pla de vendes, pla d'internacionalització, etc. A modo d'exemple, a continuació es mostren els apartats estàndard que contindria un pla de màrqueting:

- Anàlisi de Situació: en aquesta part es fa l'estudi i anàlisi de la situació a la què s'enfronta el producte o servici, enfront de les diverses forces del mercat. Aquest anàlisi es pot diferenciar en dos parts: les condicions de la pròpia empresa (anàlisi intern) i les condicions de l'entorn (anàlisi extern).

·       Anàlisi intern: identitat (missió, visió i valors), recursos i capacitats de l'empresa.

·       Anàlisi extern: macroentorn (PESTEL), microentorn (5 forces de Porter) i anàlisi de la competència.

- Anàlisi del mercat i la demanda: analitzar la situació i perspectives del mercat concret sobre el qual l'empresa es planteja desenvolupar la seua activitat.

- Diagnòstic de situació: síntesi dels principals factors, tant positius com negatius, identificats en l'àmbit extern i intern de l'empresa (DAFO).

 - Definició del producte mercat: determinar el mercat o segment de mercat al què l'empresa planteja dirigir-se, remarcant les estratègies de segmentació i posicionament seguides.

- Fixació d'objectius: quins objectius són els que es proposen aconseguir amb el desenvolupament del pla.

- Definició d'estratègies: què s'ha de fer per a aconseguir les metes i objectius proposats.

- Programes d'acció: realitzar una proposta d'accions a emprendre.

- Planificació temporal, pressupost i control.

 

B) Treballs de REVISIÓ TEÓRICA centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. En aquesta opció, el/la estudiant revisarà la literatura científica i l'evidència empírica existent sobre una temàtica. Ha de descriure de forma integrada "l’estat de la qüestiò" d'eixa temàtica i extraure conclusions per a fonamentar les línies bàsiques de la investigació futura o la pràctica professional. Les bases documentals utilitzades seran científicament reconegudes. El TFG podrà incloure els apartats següents:

- Introducció: plantejament de la pregunta bàsica de revisió i delimitació de la temàtica en què s'inscriu. Valoració de la seua importància per al camp de coneixement i les seues implicacions en la investigació o el camp professional.

- Anàlisi de l'estat de la qüestió sobre el tema triat: revisió de la literatura que conforma el marc teòric del treball.

- Discussió: interpretació dels resultats obtinguts en la revisió fent èmfasi en les seues implicacions teòriques i/o professionals.

- Conclusions: recapitulació de les troballes més rellevants del treball i les seues implicacions per a la investigació futura o el camp professional.

 

C) ESTUDI DE CAS de vessant professional basat en els diferents àmbits de l'exercici professional per als que qualifica el títol. S'inclou ací la possibilitat de TFG consistents en l'anàlisi sobre l'aplicació de conceptes, rutines, mecanismes, recursos i capacitats organitzatives en un context d'estudi determinat, a través del qual puguen extraure's conclusions respecte al plantejament de bones pràctiques en el context empresarial, ja siguen d'àmbit intern o extern a l'empresa. El TFG podria incloure els apartats següents:

- Introducció: marc conceptual i revisió de la bibliografia pertinent al cas (o casos) que es va a abordar.

- Plantejament teòric i desenrotllament del cas (o casos): descripció del cas i les circumstàncies associades, així com la seua relació amb el marc teòric pertinent.

- Metodologia: descripció i desenvolupament de l'estudi efectuat.

- Definició de propostes i resultats: plantejament de noves solucions i accions de millora basant-se en el problema identificat, així com l'exposició clara i detallada dels resultats obtinguts.

- Conclusions: síntesi del problema plantejat, la valoració efectuada i el programa d'intervenció dissenyat i/o aplicat. Conseqüències teoricopràctiques per a la praxi professional.

 

D) TREBALL D'INVESTIGACIÓ associat a les línies de treball desenvolupades pel tutor o grup d'investigació associat. El TFG inclouria els apartats següents:

- Introducció: descripció del projecte i justificació de la modalitat triada i del tema proposat.

- Marco teòric: revisió de la literatura que conforma el marc teòric del treball.

- Metodologia:descripció de la metodologia utilitzada.

- Resultats: exposició dels resultats aconseguits a la llum dels objectius i hipòtesi plantejats.

- Conclusions i Discussió: exposició de les conclusions derivades de l'estudi a la llum dels resultats aconseguits i discussió dels mateixos.

- Limitacions i línies futures d'investigació: limitacions trobades per al desenvolupament del projecte i línies futures d'investigació.

 

E) ALTRES treballs proposats pels tutors, no assignables a la categories anteriors.