Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

AE1049 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

L'alumne haurà de tindre en compte els següents aspectes clau de cara la defensa i consegüent avaluació del seu TFG:

Procediment d'assignació:

1) L'assignació de temes de TFG i tutors es realitzarà atenent als criteris de preferència de l'estudiant i nota mitjana d'expedient. El procediment tècnic d'assignació de tutor i TFG s'indicarà durant el curs a través de l'Aula Virtual de l'assignatura TFG.

2) El TFG s'ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor o tutora acadèmica, que ha de ser docent d'assignatures del títol, a més de la de TFG, que actuarà com a dinamitzador i facilitador del procés d'aprenentatge.

3) El tutor o tutora acadèmica és el responsable d'exposar al estudiantat les característiques del TFG, d'assistir i orientar-ho en el seu desenvolupament, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d'emetre un informe del treball que hagi tutelat, abans de la presentació.

4) L'assignació d'un tutor o tutora i del tema del TFG només té validesa en el curs acadèmic en què es troba matriculat el estudiantado. No obstant això, aquesta adjudicació pot ser tinguda en consideració per la comissió de titulació, en adjudicacions de cursos posteriors, si el *estudiantado no supera la matèria en el curs en què es va matricular.

5) L' estudiantat que en l'últim curs es trobi en un programa d'intercanvi, té dret a l'assignació d'un tema per realitzar el TFG en semblants condicions amb la resta de l'estudiantat. Aquest estudiantat pot proposar un TFG durant el primer mes de la seva estada a un altre centre. Aquest projecte ho ha d'aprovar la comissió de titulació que, a més, ha d'assignar un tutor o tutora amb docència en la titulació. La presentació i defensa d'aquest TFG s'ha d'ajustar a les normes descrites en aquesta guia.

 

Criteris temporals:

6) S'establixen 2 períodes de defensa del TFG: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria) ; i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

7) La sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de 2 setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

8) Les dates a considerar seran publicades al Aula Virtual de l'asignatura amb la suficient antelació.

 

Procediment d'entrega:

9)  És obligació de l'alumne l'entrega del TFG en format electrònic a través de les segúents dos vies:

o  En primer lloc, l'estudiant pujarà el seu TFG a través de la tasca habilitada en l'Aula Virtual (en la secció creada per a cada convocatòria) tenint en compte el següent: 

  • L'única documentació que ha de pujar en este suport és el propi TFG. 
  • El document tindrà format pdf. 
  • El nom de l'arxiu serà el nom del tutor, guió, el nom de l'alumne. Per exemple: Diego Monferrer - Pepito Pérez.pdf.

o   En segon lloc, la resta del procés es realitzarà íntegrament a través del SPI habilitat per la UJI per al depòsit dels TFG, els passos específics de la qual a seguir es detallen en l'Aula Virtual (en la secció creada per a cada convocatòria).

  • Nota important: els alumnes estaran obligats a fer entrega del TFG al seu tutor amb una setmana d'antel·lació a la data límit de deposit, per tal de garantir el temps suficient per a la seua correcta revisió i poder donar així el vist i plau a la seua defensa.

10)  És obligació del tutor completar la sol·licitud generada per l'estudiant a través del SPI seguint els passos específics que es detallen en l'Aula Virtual (en la secció creada per a cada convocatòria) . Bàsicament les tasques serien:

o   Autorització de publicació en obert en el reposador de Biblioteca.

o   Informe del TFG tutelat segons el model de rúbrica facilitat en l'Aula Virtual.   

o   Nota important: el tutor compta amb un temps màxim de 3 dies a comptar de de la data límit de depòsit dels treballs.

11)  El coordinador de TFG s'encarregarà de comprovar la disponibilitat dels documents i de facilitar al tribunal el document corresponent al TFG en format electrònic així com l'informe elaborat pel tutor.

 

Procediment de defensa i avaluació:

12) El TFG es defensarà davant d'un tribunal avaluador constituït a aquest efecte. El dia i hora concrets de la defensa, així com l'estructura i la durada màxima de l'exposició, seran comunicats als alumnes amb l'antelació suficient.

13) L'acte de defensa consistirà en una exposició oral, que podrà ser pública, del TFG per part de l'estudiantat, després de la qual el professor o professora avaluador o els membres del tribunal avaluador podran realitzar les consideracions i preguntes que estimin oportunes, als quals ha de respondre l'estudiantat.

14) En cas que el nombre d'estudiants que concorrin en la convocatòria sigui molt elevat, la comissió de titulació, d'acord amb el centre, podrà acordar que tots els treballs de la titulació es defensin oralment davant d'un professor de l'àrea de coneixement del tutor o tutora, o àrees afins.

15) La Comissió Avaluadora emetrà la qualificació definitiva del TFG tenint en compte, de forma global, la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició oral dels treballs.

16) És necessari obtindre una qualificació mínima de 5 (sobre 10) per a aprovar.

17) S'entendrà que el TFG ha sigut presentat quan es defenga davant del tribunal corresponent.

18) La Comissió Avaluadora avaluarà els TFG seguint la següent ponderació:

Criteris d'avaluació

Ponderació orientativa

Qualitat científica y tècnica del TFG presentat

80

Clariedat expositiva (presentació i ús de materials)

20

19) La revisió o reclamació de la qualificació final del TFG per part de l'estudiantat s'ha de dur a terme seguint el procediment previst en la Normativa d'avaluació de la Universitat Jaume I.