EA0936 - Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Criteris de superació

Observació/Execució de tasques i pràctiques

Els estudiants hauran de realitzar una presentació oral grupal. La seua data d’entrega es comunicarà verbalment en classe i per escrit en la web del curs.

Preparació del treball acadèmic

Els estudiants hauran de presentar un treball escrit individual. Detalls sobre aquest treball escrit es tractaran en classe. La seua data d’entrega es comunicarà verbalment en classe i per escrit en la web del curs. No s’acceptaran treballs presentats fora de termini.

Examen escrit

 Els estudiants  realitzaran un examen final escrit al finalitzar el semestre. Consultar apartat exàmens al SIA per saber la data oficial. La nota mínima es un 2 (del total de 5).


NOTA. Per poder aprovar l’assignatura, els estudiants han d’obtenir un  mínim del 50% del total de 100% (i.e. incloent el treball escrit, la presentació oral i l’examen final) i obtindre la nota mínima exigida en l'examen escrit. El treball escrit i l'examen final  són obligatoris per aprovar l’assignatura i estes proves són recuperables. La presentació oral és opcional i esta prova no és recuperable. La nota del projectes es guardarà per a la segona convocatòria.  Es considera Presentat , si l'estudiant es presenta a l'examen final escrit. 


Nivell C1 en Anglès

L’estudiantat ha de poder expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat durant les exposicions orals i debats a classe amb els companys. Així mateix, l’estudiantat ha de ser capaç d’escriure text clar, ben estructurat i expressar punts de vista al projecte final, on redactaran temes complexos relacionats amb el temari del curs en estil acadèmic


INTEGRITAT ACADÈMICA

Article 11. (Assessment regulations). Fraudulent performance in assessment tests.

1. Students are obliged to comply with the basic rules on authenticity and authorship during assessment activities and tests.
2. Any behaviour or actions that breach these rules during an assessment test or activity will result in a mark of "zero" in the assessment of the corresponding activity.
3. In any case, students who cheat in a final assessment test will be assigned a "fail" grade with a mark of "zero", in that call, and the possible initiation, if necessary, of a sanctioning procedure.