EA0936 - Paradigmes Lingüístics i Enfocaments Metodològics en l'Ensenyament i Aprenentatge de la Llengua Anglesa

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Aquest curs consistirà en presentacions teòriques seguides de sessions pràctiques, incloent treball individual, per parelles i en grups, amb la intenció d’establir vincles entre la teoria i la pràctica. L’assistència a classe és altament recomanable. Les tutories (programades via e-mail) es recomanaran perquè els estudiants pugen orientar-se en el seu procés d’aprenentatge durant el curs