EA0910 - Pronunciació i Comprensió de l'Anglès Oral

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Examen oral

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

20%

Criteris de superació

Proves d'avaluació:

1. Carpetas de aprendizaje y portafolios: 20% (recuperable)

2. Examen escrit: 40% (recuperable)

3. Examen oral: 40% (recuperable). Hi haurà un test oral de pronunciació eliminatori.

                                      

L'alumnat ha de presentar-se a totes les activitats de l'avaluació per a poder superar l'assignatura.

La nota final s'obté fent la mitjana de totes les notes. La nota mínima que s'ha d'assolir  en totes i cadascuna de les parts de l'avaluació és el 50% per a poder optar a la mitjana global com a APROVAT. 

Es considera PRESENTADA a la convocatòria d'examen a efectes d'acta tothom qui realitze els exàmens oral i/o escrit. No realitzar cap dels dos exàmens implica la qualificació de NO PRESENTAT.

Avaluació de nivell de llengua B1:

Es demanará a les estudiants la comprensió d'informació directa sobre temes quotidians i la identificació de detalls d'informació, la capacitat de comprensió de missatges generals i de les idees d'un debat, donat que la parla siga articulada en un clar accent estàndard britànic (RP). Es demanarà a les estudiants que siguen capaces de comunicar-se mitjançant la producció oral d'un accent proper a l'estàndard britànic (RP).

Article 11. (Normativa d’avaluació). Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.
2. Les conductes o les actuacions que contravinguen aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.
3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero”, en aqueixa convocatòria, i la possible incoació, si escau, d’un procediment sancionador.